Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Úradná tabuľa

19.06.2024 VIII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 24. jún 2024 11.06.2024 Voľby do Európskeho parlamentu Zápisnice OkVK 1 a 2 07.06.2024 Návrh - Záverečný účet za rok 2023 07.06.2024 Návrh VZN o zrušení VZN 4/2015 07.06.2024 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 05.06.2024 Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ – verejná vyhláška Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti prerokovanie Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“. 22.05.2024 ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby v BD "C2" a "C3" 23.04.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - rekonštrukcia vodovodu 19.04.2024 VII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. apríl 2024 Pozvánka 15.04.2024 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek 10.04.2024 Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 08.04.2024 Voľby prezidenta SR 2024 Zverejnenie zápisnice OkVK II. kolo 25.03.2024 Voľby prezidenta SR 2024 Zverejnenie zápisnice OkVK - I. kolo 19.03.2024 Deratizácia 18.03.2024 Návrh - Dodatok č. 2 k VZN 4/2015 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves č. 4//2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 12.03.2024 IBV pod vodojemom Košická Nová Ves rozhodnutie o prerušení územného konania 08.03.2024 VI. rokovanie miestneho zastupiteľstva 14. marec 2024 Pozvánka 23.02.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním 20.02.2024 Zelená stráň Residential Park - bytový dom C2 a C3 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 16.02.2024 Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Kolaudačné rozhodnutie 13.02.2024 Zelená stráň Residential Park - bytový dom C2 a C3 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby na účel technickej miestnosti 12.02.2024 Voľby do Európskeho parlamentu 8. jún 2024 26.01.2024 Voľby prezidenta SR 2024 22.01.2024 Zmeny a doplnky č. 02 - Územný plán obce Košické Oľšany oznámenie o strategickom dokumente 18.01.2024 IBV pod vodojemom Košická Nová Ves Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 15.01.2024 Terénne úpravy lesných pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves Oznámenie o začatí územného konania o využití územia oznamované verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 08.12.2023 V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 14. decembra 2023 (štvrtok) o 16.30 hod 23.11.2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 08.11.2023 Košická Nová Ves – Sever – úprava TS713, NN, DP 02.11.2023 Rozhodnutie vo veci schválenia dokumentu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Košice I, II, III, IV" Okresný úrad Košice - odbor starostlivosti o životné prostredie 09.10.2023 IBV Pod vodojemom Košická Nová Ves rozhodnutie o prerušení konania 03.10.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Košická Nová Ves – Sever – úprava TS713, NN, DP 03.10.2023 Výsledky volieb do NR SR 2023 Zápisnice 21.09.2023 Deratizácia Výzva na vykonanie deratizácie od 01. 10.2023 do 10. 11. 2023 18.09.2023 IV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Pozvánka 18.09.2023 Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Verejná vyhláška - rozhodnutie 23.08.2023 Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 23.08.2023 IBV pod vodojemom Košická Nová Ves Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 26.07.2023 Voľby do NR SR 2023 e-mailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 26.06.2023 Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 23.06.2023 Optická sieť "FTTHKE_KBV Panoráma VI" Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - verejná vyhláška 14.06.2023 Riešenie migračných výziev v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 14.06.2023 III. rokovanie miestneho zastupiteľstva Pozvánka 13.06.2023 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - meštiansky dom na ul. Kováčska 34, Košice 25.05.2023 09.06.2023 Vyhlásenie - Voľby do NR SR 2023 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 07.06.2023 „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy Verejná vyhláška 02.06.2023 Návrh - Záverečný účet mestskej časti za rok 2022 02.06.2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na II. polrok 2023 05.05.2023 Košická Nová Ves – Sever – úprava TS713, NN, DP Územné rozhodnutie 14.04.2023 Oznámenie verejnou vyhláškou o pokračovaní územného konania a upustenie od ústneho pojednávania FTTH_KE_KBV Panoráma VI 03.04.2023 Vyhlásenie - VZN 1/2023 o pravidlách času a predaja v obchode a času a prevádzky služieb na území MČ Košice - Košická Nová Ves 03.04.2023 Vyhlásenie - VZN 2/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Košice - Košická Nová Ves 03.04.2023 Vyhlásenie - Zmena VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území MČ Košice - Košická Nová Ves 03.04.2023 Vyhlásenie - Zmena VZN 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22.03.2023 Deratizácia Výzva 15.03.2023 II. rokovanie miestneho zastupiteľstva 20. marec 2023 06.03.2023 Zber a odvoz konárov a krovín 06.03.2023 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2023 04.03.2023 Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 20.02.2023 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 20.02.2023 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie 2/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 20.02.2023 Návrh - Zmena VZN 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 20.02.2023 Návrh - Zmena - Príloha č. 1, č. 2, č. 3 VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 22.01.2023 Referendum 2023 - výsledky Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende 14.12.2022 I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 20. december 2022 - 17:00 hod. 09.12.2022 SO 601 - 06 Prípojka VN v rámci stavby "Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 23.11.2022 Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Referendum 2023 16.11.2022 Voľba poštou - Referendum 2023 16.11.2022 Delegovanie do volebných komisií - Referendum 2023 16.11.2022 Oznámenie o začatí konania a povolení zmeny stavby pred jej dokončením Obytný súbor BD - Panoráma 6 16.11.2022 Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 22.11.2022 o 16:30 hod. 10.11.2022 Okrsky - Referendum 2023 Oznámenie o vytvorení okrskov 09.11.2022 Vyhlásenie - Referendum 2023 ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda 07.11.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na I. polrok 2023 30.10.2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - výsledky Zápisnica miestnej volebnej komisie 24.10.2022 PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNE HLASOVANIE Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 04.10.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu KSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK Košice III. Voľby 2022 22.09.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie 13.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do miestneho zastupiteľstva 13.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu mestskej časti 02.09.2022 OZNÁMENIE O PREDLOŽENÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 25.08.2022 Preberanie kandidátnych listín Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 24.08.2022 Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu Rozhodnutie 05.08.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 03.08.2022 XX. rokovanie MiZ 8.8.2022 od 17:00 hod. 02.08.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie e-mailová adresa 19.07.2022 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022 19.07.2022 Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou Komunálne vozidlo 19.07.2022 Voľby do OSO 2022 - Oznámenie Zapisovateľ Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 14.07.2022 Územné rozhodnutie na stavbu s názvom Chodník Herlianska (Chodník ku OC Lidl, I. etapa) 06.07.2022 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č. 724/2022 05.07.2022 Obytný súbor BD-Panoráma 6v Košiciach Stavebné povolenie 19.06.2022 Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 15.06.2022 Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 14.06.2022 Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice - SECAP Rozhodnutie OÚ Košice o neposudzovaní 08.06.2022 Chodník Herlianska (Chodník ku OC Lidl, I. etapa) Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu s názvom „Chodník Herlianska (Chodník ku OC Lidl, I. etapa)“ 08.06.2022 IBV – 13 x rodinný dom - Jaseňová, Brestová kolaudačné rozhodnutie 06.06.2022 Územný plán obce Sady nad Torysou Oznámenie o prerokovaní 02.06.2022 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice – Zmeny a doplnky č. 19/2021 Rozhodnutie 30.05.2022 Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP oznámenie o strategickom dokumente 27.05.2022 XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 2. jún 2022 o 16:30 hod. 27.05.2022 SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy stavby „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ Stavebné povolenie 23.05.2022 V629-Košice – Mliečna, Sv. Ladislava (KNV) – zriadenie VN, TS, NN Povolenie užívania stavby 23.05.2022 Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany Oznámenie o strategickom dokumente 18.05.2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2022 17.05.2022 Návrh záverečného účtu za rok 2021 06.05.2022 Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19 Oznámenie o strategickom dokumente - dotknuté obce 19.04.2022 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 - oznámenie o prerokovaní 14.04.2022 Verejná vyhláška - "Obytný súbor BD - Panoráma 6" - v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 12.04.2022 Stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor (OS) BD - Panoráma 6 01.04.2022 Obytný súbor BD-Panoráma 6 v Košiciach Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 29.03.2022 Územný plán zóny Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2021 - rozhodnutie o neposudzovaní 25.03.2022 Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV odo dňa 23.03.2022 od 12°° hod. 17.03.2022 Deratizácia Výzva na vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 28. 03. 2022 do 30. 04. 2022 11.03.2022 Obytný súbor - Panoráma 6 Oznámenie o začatí stavebného konania 02.03.2022 Územný plán zóny „Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2021" Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 25.02.2022 V629-Košice – Mliečna, Sv. Ladislava (KNV) – zriadenie VN, TS, NN Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 25.02.2022 XVIII. rokovanie MiZ 03. marec 2022 (štvrtok) o 16.30 hod. 22.02.2022 Územný plán zóny Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021 Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 15.02.2022 Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 15.12.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 Rozhodnutie 02.12.2021 Verejná vyhláška - Obytný súbor BD-Panoráma 6 Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk). 02.12.2021 XVII. rokovanie MiZ Utorok 7.12.2021 29.11.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 26.11.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňový úrad Košice 22.11.2021 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 16.11.2021 Rozhodnutie - výrub topoľov Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie 15.11.2021 Oznámenie o vybavení petície Petíciu za krajšiu Košickú Novú Ves 10.11.2021 Oznámenie o vstupe na pozemok Východoslovenská distribučná, a.s. 09.11.2021 Rozhodnutie Okresný úrad Košice - Odbor opravných prostriedkov 03.11.2021 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie 01.10.2021 XVI. rokovanie MiZ 5. október 2021 o 17:30 hod. 27.09.2021 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 27.09.2021 Upovedomenie účastníkov konania o odvolaní a postúpenie podania Verejná vyhláška 10.09.2021 Pozvánka XV. rokovanie MiZ 16.september 2021 10.09.2021 Verejná vyhláška Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí – stavebnom povolení č. 05142/2020/SCDPK-50936 zo dňa 26.06.2020 03.09.2021 Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - Verejná vyhláška Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor 30.08.2021 Zámer prenájmu areálu tenisových kurtov 09.08.2021 Oznámenie o voľbe prísediacich 19.07.2021 Obytný súbor BD-Panoráma 6 v Košiciach Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 30.06.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky: Oprava miestneho chodníka – ulica Furčianská I. etapa Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.06.2021 Oznámenia o plánovanom výrube NN Východoslovenská distribučná, a.s. 01.06.2021 Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa verejnou vyhláškou Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor 01.06.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2020 31.05.2021 Zámer prenájmu nehnuteľností ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU 31.05.2021 Návrh záverečného účtu za rok 2020 19.05.2021 Výzva o osobitnom obhospodarovaní lesa Okresný úrad Košice 13.05.2021 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Okresný úrad Košice 14.04.2021 Deratizácia - výzva vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 29. 03. 2021 do 30. 04. 2021 03.04.2021 Plánované prerušenie distribúcie elektriny 7. - 8. apríl od 8:30 hod. do 15:30 hod. 25.03.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky: Informačno- navigačný systém v MČ Košice-Košická Nová Ves Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Informačno- navigačný systém v MČ Košice-Košická Nová Ves 23.03.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky Projektová dokumentácia pre stavbu Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košická Nová Ves na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Projektová dokumentácia pre stavbu Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košická Nová Ves 11.03.2021 XIII.  rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 16. marca 2021 (utorok) o 16.30 hod. 25.02.2021 Oznam ohľadom testovania na COVID-19 28.12.2020 Rozhodnutie - Panoráma 5 OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 23.12.2020 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 4/2015 Vyhlásenie 11.12.2020 XII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 17. december, 16:30 hod. 02.12.2020 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2021 01.12.2020 Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 - Návrh 27.11.2020 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 05.11.2020 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ. 28.10.2020 Celoplošné testovanie Informácie 26.10.2020 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 Oznámenie 22.10.2020 Tlačová správa - Sčítane obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021 14.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rekonštrukcia vodovodu ul. Sv. Ladislava, ul. Mliečna 14.10.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie ministra 02.10.2020 Vodná stavba - Košice – Furča – prívod vody Verejná vyhláška 18.09.2020 XI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 24. september 2020 10.09.2020 Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia 27.07.2020 Verejná vyhláška - Košice – Furča – prívod vody Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou 24.07.2020 Výstavba miestnej komunikácie ul. Vínová od 28.7.2020 do 21.8.2020 22.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 01.07.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie o povolení stavby 25.06.2020 Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto 25.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania vodnej stavby Košická nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity Predĺženie platnosti stavebného povolenia 19.06.2020 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 16.30 hod 09.06.2020 Návrh záverečného účtu za rok 2019 08.06.2020 Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 06.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania R2 Šaca – Košické Olšany 05.05.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 22.04.2020 Výzva na predkladanie ponúk pre potreby prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky,; určenie dodávateľa predmetu obstarávania - rekonštrukcia miestneho chodníka ul. Poľná 07.04.2020 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Oznam 01.04.2020 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 01.04.2020 Všeobecne záväzné nariadenie 2/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 26.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 25.03.2020 IX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 31. marec 2020 o 16:30 hod. 16.03.2020 Veľkokapacitné kontajnery - Zrušenie 16.03.2020 Deratizácia Výzva 10.03.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 10.03.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 09.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 09.03.2020 Oznámenie verejnou vyhláškou - doručenie výzvy Okresný úrad Košice - Pozemkový a lesný odbor 19.02.2020 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košická Nová Ves Okresný úrad Košice - pozemkový a lesný odbor 13.02.2020 VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20. februára 2020 (štvrtok) o 16.30 hod. 03.02.2020 Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 24.01.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na I. polrok 2020 13.01.2020 Rozhodnutie - stavebný úrad ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK - II. etapa - zmena stavby pred dokončením 11.12.2019 Otváracie hodiny miestneho úradu počas vianočných sviatkov ZMENA 11.12.2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka Voľby do NR SR 2020 28.11.2019 Voľby do NR SR 2020 - OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 22.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 21.11.2019 Stavebné povolenie na líniovú stavbu V629 –Košice –Mliečna, Sv. Ladislava (KNV) –zriadenie VN, TS, NN 21.11.2019 Stavebné povolenie IBV 13 x rodinný dom 15.11.2019 VII. zasadnutie MiZ 21.11.2019 - Pozvánka 13.11.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie ul. Furčianska od 2.12.2019 do 6.12.2019 06.11.2019 Oznámenie o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4. novembra 2019 06.11.2019 Informácia pre voliča Voľby no NR SR 2020 30.10.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 31. 10. 2019 - 05. 11. 2019 30.10.2019 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 30.10.2019 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - OZNAM Informácia pre voliča 16.10.2019 Deratizácia - výzva V nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2019/02018-01/HŽPZ, ODP v Košiciach o nariadení opatrenia o celoplošnej deratizácii, žiadame Vás o vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 21. 10. 2019 do 30. 11. 2019. 16.10.2019 Zber a odvoz konárov a krovín 21.10. - 25.10.2019 od 7:30 do 14:30 01.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Optická prípojka pre OC SHOPBOX, Herlianska cesta, Košice 01.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania IBV-13 x rodinný dom 25.09.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 18.09.2019 VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 24. september 2019 o 16:30 hod. 16.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky, - určenia dodávateľa predmetu obstarávania 16.09.2019 Oznámenie - V629 - Košice - Mliečna Sv. Ladislava - zriadenie VN, TS, NN Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 10.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia - chodník ul. Trnková 09.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenia dodávateľa predmetu obstarávania 04.09.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu na - určenia predpokladanej hodnoty zákazky - určenia dodávateľa predmetu obstarávania. 04.09.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 5. 9. 2019 - 11. 9. 2019 26.08.2019 Zmena otváracích hodín miestneho úradu 30. 8. 2019 - zatvorené 19.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonvo v znení neskorších predpisov 16.08.2019 Zber elektroodpadu 26. august 2019 od 8:00 hod. 16.08.2019 V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22. august 2019 o 16:30 hod. 05.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV - 13 x rodinný dom 10.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby V629 – Košice – Mliečna, sv. Ladislava (KNV) – zriadenie VN, TS, NN 01.07.2019 Oznámenie Okresný úrad Košice - Pozemkový a lesný odbor 27.06.2019 Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 25.06.2019 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ 27.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania IBV-13 x rodinný dom 20.06.2019 Deň mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22. jún 2019 20.06.2019 IV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 13.06.2019 Príkaz primátora mesta č. 9/2019 Príkaz primátora mesta č. 9/2019 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území mesta Košice 12.06.2019 III. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 19. júna 2019 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu 07.06.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - stavebné práce: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 05.06.2019 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na II. polrok 2019 05.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 03.06.2019 Návrh - Záverečný účet 2018 28.05.2019 VSD – Plánované prerušenie distribúcie elektriny 28. máj 2019 23.05.2019 Košice, ul. Sv. Ladislava, Agátová - zokruhovanie vodovodu územné rozhodnutie na líniovú stavbu 15.05.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 17. 05. 2019 - 22. 05. 2019 25.04.2019 Rekonštrukcia chodníka ul. Mliečna Oznam 18.04.2019 Deratizácia V nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2019/02018-01/HŽPZ, ODP v Košiciach o nariadení opatrenia o celoplošnej deratizácii, žiadame Vás o vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 15. 04. 2019 do 20. 05. 2019 11.04.2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 09.04.2019 I. jarné upratovanie 13. apríl 2019 od 9:00 hod. 01.04.2019 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 01.04.2019 Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 28.03.2019 Vyhlásenie mimoriadnej situácie Primátor mesta Košice 26.03.2019 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 19.03.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - stavebné práce: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 18.03.2019 Košice ul. Sv. Ladislava, Agátová - zokruhovanie vodovodu Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 15.03.2019 II. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves dňa 21. marca 2019 (štvrtok) o 16.30 hod. 13.03.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období 14.3. 2019 - 20.3.2019 11.03.2019 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom okrese Košice - okolie 07.03.2019 Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov od posypového materiálu 11. marec 2019 - 14. marec 2019 05.03.2019 Informácia o zrušení zákazky Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 25.02.2019 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 20.02.2019 Určenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu Určenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu 18.02.2019 Výzva na predkladanie ponúk Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.02.2019 Územný plán mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP3-2019/001493 06.02.2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 06.02.2019 Usmernenie MV SR v súvislosti s delegovaním členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Usmernenie MV SR v súvislosti s delegovaním členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. 06.02.2019 Doplňujúce usmernenie k delegovaniu členov a náhradníkov do volebných komisií Doplňujúce usmernenie k delegovaniu členov a náhradníkov do volebných komisií 04.02.2019 Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 30.01.2019 Určenie volebných okrskov 30.01.2019 Okrsková komisia 29.01.2019 Projekt spolufinancovaný Európskou úniou Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 25.01.2019 I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 31. januára 2019 (štvrtok) o 16.30 hod. 22.01.2019 Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Slovenská pošta - pobočka Pošta Košice 14 16.01.2019 XVIII. fašiangový ples starostu a poslancov mestskej časti 23. február 2019 16.01.2019 IV. ročník novošanskej zabíjačky 9. február 2019 16.01.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektriny 8. február 2019 od 06:50 h do 17:30 h 10.01.2019 16. marec 2019 16. marec 2019 08.01.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 07.12.2018 Vzdanie sa mandátu poslanca 03.12.2018 Ustanovujúcie miestne zastupiteľstvo 7. decembra 2018 o 16:30 hod. 26.11.2018 ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO Stavebné povolenie stavby ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO, pre SO 01 Komunikácie a spevnené plochy 11.11.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Výsledky 09.11.2018 Oznámenie zániku kandidatúry 08.11.2018 Zelená Stráň Residential Park - II. etapa Stavebné povolenie na II. etapu výstavby obytného súboru Zelená Stráň Residential park 07.11.2018 ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa stavebné povolenie 04.11.2018 XXVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 8. november 2018 o 16:30 hod. 23.10.2018 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na II. polrok 2018 23.10.2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 11.10.2018 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 20.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov 11.09.2018 Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 06.09.2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 07.09.2018 od 8°° hod. 05.09.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 06. 09. 2018 - 12. 09. 2018 22.08.2018 Oznam VVS, a.s. - Prerušenie distribúcie pitnej vody 23.8.2018 20.08.2018 Skrátenie úradných hodín 20. august 2018 (pondelok) od: 8:00 hod. do 14:30 hod. ; 22. august 2018 (streda) od: 8:00 hod. do 14:30 hod. 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Detské ihrisko ul.Herlianska 79 - 85 v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov 15.08.2018 Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice - Košická Nová Ves Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 15.08.2018 Informácia pre voliča Informácia pre voliča 07.08.2018 Skrátenie úradných hodín v stredu 8. augusta 2018 od: 8:00 do 14:30 05.08.2018 XXV. rokovanie miestneho zastupiteľstva 9.8.2018 od 16:30 hod. 24.07.2018 Stavebné povolenie Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice 24.07.2018 Stavebné povolenie Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO 203 Prístupová komunikácia, SO 205 Autobusová zastávka, SO 206 Kruhový objazd, SO 207 Úprava MK Zelená stráň – Rozšírenie odbočovacieho pruhu stavby Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice 24.07.2018 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Transport_KE_LSVO_01 klaster - Slovak Telekom 16.07.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia" 12.07.2018 Veľkokapacitné kontajnery od 12.7.2018 do 17.7.2018 09.07.2018 Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018 Oznámenie o strategickom dokumente 29.06.2018 Vyhlásenie volieb na pozíciu kontrolóra Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 21.06.2018 XXIV. rokovanie miestneho zastupiteľstva 13.06.2018 Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb - verejnou vyhláškou 12.06.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia 11.06.2018 Záverečný účet za rok 2017 - návrh 05.06.2018 Telekomunikačná líniová stavba KE Košice optika Reinguss, Košická Nová Ves Rozhodnutie o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby 28.05.2018 Územný plán mesta Košice - Strategický dokument Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 23.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“: 25.05.2018 Žiadosť o súčinnosť Africký mor ošípaných 18.05.2018 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299 Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 13.04.2018 XXIII. rokovanie miestneho zastupiteľstva Pozvánka 03.04.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Zelená stráň Residential Park II.etapa - SO 01 Otočka MHD a parkovisko 03.04.2018 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby pred dokončením oznamované verejnou vyhláškou 29.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania 27.03.2017 Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záradkovej osade ZO SZZ 32-64 Konopiská I. k. ú. Košická Nová Ves podľa § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. 13.02.2017 Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením doručované verejnou vyhláškou 29.11.2016 Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 16.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia 16.11.2016 Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania doručované verejnou vyhláškou 16.11.2016 Rozhodnutie OÚ Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 28.10.2016 Zimná údržba v MČ Košice - Košická Nová Ves 2016 - 2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015 o symboloch mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 16.12.2015 15. Fašiangový ples starostu mestskej časti Košická Nová Ves

Aktuality

05.06.2024 Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“ – verejná vyhláška Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti prerokovanie Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice“. 23.04.2024 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 26.4.2024 do 1.5.2024 19.04.2024 VII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. apríl 2024 Pozvánka 15.04.2024 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek 08.04.2024 Voľby prezidenta SR 2024 Zverejnenie zápisnice OkVK II. kolo 25.03.2024 Voľby prezidenta SR 2024 Zverejnenie zápisnice OkVK - I. kolo 18.03.2024 Návrh - Dodatok č. 2 k VZN 4/2015 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves č. 4//2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 13.03.2024 Zber a odvoz konárov a krovín 8. apríl - 18. apríl 2024 13.03.2024 Zber a odvoz elektroodpadu 8. apríl 2024 od 8:00 hod. 08.03.2024 VI. rokovanie miestneho zastupiteľstva 14. marec 2024 Pozvánka 08.12.2023 V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 14. decembra 2023 (štvrtok) o 16.30 hod 08.11.2023 Košická Nová Ves – Sever – úprava TS713, NN, DP 03.10.2023 Výsledky volieb do NR SR 2023 Zápisnice 21.09.2023 Deratizácia Výzva na vykonanie deratizácie od 01. 10.2023 do 10. 11. 2023 18.09.2023 IV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Pozvánka 26.07.2023 Voľby do NR SR 2023 e-mailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10.07.2023 Oznam pre cestujúcu verejnosť v Košickej Novej Vsi Rekonštrukčné práce na ul. Sv. Ladislava od 10. júla 2023 26.06.2023 Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 14.06.2023 III. rokovanie miestneho zastupiteľstva Pozvánka 13.06.2023 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - meštiansky dom na ul. Kováčska 34, Košice 25.05.2023 09.06.2023 Vyhlásenie - Voľby do NR SR 2023 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 07.06.2023 „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy Verejná vyhláška 02.06.2023 Oznam VSD, a. s. Fyzický odpočet elektromerov od 05.06.2023 do 10.06.2023 19.05.2023 „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 05.05.2023 Košická Nová Ves – Sever – úprava TS713, NN, DP Územné rozhodnutie 06.03.2023 Zber a odvoz konárov a krovín 06.03.2023 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2023 22.01.2023 Referendum 2023 - výsledky Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende 23.11.2022 Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Referendum 2023 16.11.2022 Voľba poštou - Referendum 2023 16.11.2022 Delegovanie do volebných komisií - Referendum 2023 16.11.2022 Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 22.11.2022 o 16:30 hod. 10.11.2022 Okrsky - Referendum 2023 Oznámenie o vytvorení okrskov 09.11.2022 Vyhlásenie - Referendum 2023 ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda 04.11.2022 Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022 03.11.2022 Oznam VSD - Prerušenie distribúcie elektrickej energie ul. Furčianska 30.10.2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - výsledky Zápisnica miestnej volebnej komisie 24.10.2022 PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNE HLASOVANIE Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 04.10.2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu KSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK Košice III. Voľby 2022 23.09.2022 XXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Pozvánka 22.09.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie 13.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do miestneho zastupiteľstva 13.09.2022 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu mestskej časti 02.09.2022 OZNÁMENIE O PREDLOŽENÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 25.08.2022 Preberanie kandidátnych listín Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 05.08.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 02.08.2022 Voľby do OSO a KSK 2022 - Oznámenie e-mailová adresa 19.07.2022 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022 28.06.2022 Vyhlásenie Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV odo dňa 28.06.2022 od 12°° hod 28.06.2022 Jednodňové zájazdy do Maďarska v mesiacoch júl - august 2022 10.06.2022 Očkovanie psov a mačiek proti besnote 11. jún 2022 30.05.2022 Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP oznámenie o strategickom dokumente 27.05.2022 XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 2. jún 2022 o 16:30 hod. 06.05.2022 Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19 Oznámenie o strategickom dokumente - dotknuté obce 17.03.2022 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2022 17.03.2022 Deratizácia Výzva na vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 28. 03. 2022 do 30. 04. 2022 11.03.2022 Pomoc Ukrajine Aktuálne informácie 02.03.2022 Územný plán zóny „Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2021" Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 25.02.2022 Zber a odvoz konárov a krovín Termín: 14.03. –25.03.2022 V čase: od 7:30 –14:30 hod 25.02.2022 XVIII. rokovanie MiZ 03. marec 2022 (štvrtok) o 16.30 hod. 22.02.2022 Územný plán zóny Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021 Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 05.01.2022 Zber a odvoz vianočných stromčekov od 18.1.2022 do 22.2.2022 22.12.2021 Výzva na odstránenie, resp. okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme elektrických staníc 02.12.2021 XVII. rokovanie MiZ Utorok 7.12.2021 10.11.2021 Oznámenie o vstupe na pozemok Východoslovenská distribučná, a.s. 09.11.2021 Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 9.11.-10.11.2021 25.10.2021 Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 26.10.-29.10.2021 Oznam VSD, a.s. 01.10.2021 XVI. rokovanie MiZ 5. október 2021 o 17:30 hod. 27.09.2021 Zber elektroodpadu 27.9.2021 27.09.2021 POŠTA pri miestnom úrade - Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť 28.9.2021 10.09.2021 Verejná vyhláška Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí – stavebnom povolení č. 05142/2020/SCDPK-50936 zo dňa 26.06.2020 06.09.2021 Prerušenie distribúcie elektrickej energie 8. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h 09.08.2021 Oznámenie o voľbe prísediacich 29.07.2021 Oznámenie o okliesňovaní a výrube pod elektrovodmi NN 29.7. - 30.7.2021 16.07.2021 Jednodňové športové aktivity pre deti Termín: 9.8. - 13.8.2021 21.06.2021 Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - opatrenia Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach 11.06.2021 Sčítanie domov, obyvateľov a bytov 2020 - 2021 "NOVOŠANIA - ŠKVARKARI" ak ste sa ešte nesčítali, máte na to posledné dni. Možnosť využiť asistované sčítanie sa končí túto nedeľu - 13. júna. Po tomto termíne o to už nebude možné požiadať. 10.06.2021 Otváracie hodiny Pošta 14 (pri miestnom úrade) dňa 11.6.2021 01.06.2021 Oznámenia o plánovanom výrube NN Východoslovenská distribučná, a.s. 18.05.2021 Vyhlásenie III. stupeňa povodňovej aktivity Prímátor mesta Košice 27.04.2021 II. jarné upratovanie v Košickej Novej Vsi 1.5.2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod. - ul. Herlianska - vstup do lesa 14.04.2021 Deratizácia - výzva vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 29. 03. 2021 do 30. 04. 2021 03.04.2021 Plánované prerušenie distribúcie elektriny 7. - 8. apríl od 8:30 hod. do 15:30 hod. 11.03.2021 XIII.  rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 16. marca 2021 (utorok) o 16.30 hod. 25.02.2021 Oznam ohľadom testovania na COVID-19 15.01.2021 Zber a odvoz nepotrebných vianočných stromčekov v termíne od 18.1.2021 do 18.2.2021 23.12.2020 Vianočný príhovor starostu mestskej časti 21.12.2020 Sčítanie domov, obyvateľov a bytov 2020 - 2021 Informácie o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR pripravil pre celoštátnu kampaň a ktoré môže obec využiť a prostredníctvom nich propagovať SODB 2021 na svojom území. 11.12.2020 XII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 17. december, 16:30 hod. 02.12.2020 Zber elektroodpadu 9.12.2020 v čase od 8:00 hod. 02.12.2020 Prerušenie distribúcie vody OPRAVA poruchy na hlavnom zásobovacom vodovodnom potrubí pri Vodojeme štvrtok 3.12.2020 18.11.2020 VSD: VÝZVA NA VYKONANIE VÝRUBU/OKLIESNENIA STROMOV A INÝCH PORASTOV 26.10.2020 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 Oznámenie 22.10.2020 Tlačová správa - Sčítane obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021 16.10.2020 Deratizácia - výzva 14.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania Rekonštrukcia vodovodu ul. Sv. Ladislava, ul. Mliečna 14.10.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie ministra 07.10.2020 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období október 2020 29.09.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 o stave realizácie ESDB po štyroch mesiacoch aktívnej práce obcí a miest Košického kraja 19.09.2020 Zmena úradných hodín miestneho úradu pondelok 21. september 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod. 10.09.2020 Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia 06.08.2020 Zmena otváracích hodín - Pošta 10.8. - 21.8.2020 27.07.2020 Verejná vyhláška - Košice – Furča – prívod vody Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou 22.07.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 01.07.2020 Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Rozhodnutie o povolení stavby 19.06.2020 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 16.30 hod 06.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho konania R2 Šaca – Košické Olšany 23.04.2020 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - Aktualizované v období od 24. 04. 2020 - 30. 04. 2020 07.04.2020 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Oznam 26.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 25.03.2020 IX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 31. marec 2020 o 16:30 hod. 16.03.2020 Veľkokapacitné kontajnery - Zrušenie 16.03.2020 Deratizácia Výzva 09.03.2020 Pozemkové úpravy - katastrálne územie Košická Nová Ves 09.03.2020 Oznámenie verejnou vyhláškou - doručenie výzvy Okresný úrad Košice - Pozemkový a lesný odbor 21.02.2020 Mesto Košice - OZNAM Presťahovanie stavebného úradu 19.02.2020 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košická Nová Ves Okresný úrad Košice - pozemkový a lesný odbor 13.02.2020 VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20. februára 2020 (štvrtok) o 16.30 hod. 16.01.2020 19. fašiangový ples starostu a poslancov mestskej časti 22. február 2020 od 19:00 hod. v Dome umenia 15.01.2020 Novošanská zabíjačka - 5. ročník 1. február 2020 od 10:00 hod. do 15:00 hod. Reštaurácia Magnólia 13.01.2020 Rozhodnutie - stavebný úrad ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK - II. etapa - zmena stavby pred dokončením 03.01.2020 Zvozový kalendár 2020 Zber a odvoz triedeného odpadu 11.12.2019 Otváracie hodiny miestneho úradu počas vianočných sviatkov ZMENA 29.11.2019 Posedenie pri stromčeku 8.12.2019 o 15:00 hod. 28.11.2019 Voľby do NR SR 2020 - OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 22.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 21.11.2019 Stavebné povolenie na líniovú stavbu V629 –Košice –Mliečna, Sv. Ladislava (KNV) –zriadenie VN, TS, NN 21.11.2019 Stavebné povolenie IBV 13 x rodinný dom 15.11.2019 VII. zasadnutie MiZ 21.11.2019 - Pozvánka 14.11.2019 Mikulášske posedenie so seniormi nad 75 rokov utorok 3. december 2019 v reštaurácii Magnólia 13.11.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie ul. Furčianska od 2.12.2019 do 6.12.2019 06.11.2019 Oznámenie o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4. novembra 2019 06.11.2019 Informácia pre voliča Voľby no NR SR 2020 30.10.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 31. 10. 2019 - 05. 11. 2019 30.10.2019 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 30.10.2019 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - OZNAM Informácia pre voliča 18.10.2019 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2023 16.10.2019 Deratizácia - výzva V nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2019/02018-01/HŽPZ, ODP v Košiciach o nariadení opatrenia o celoplošnej deratizácii, žiadame Vás o vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 21. 10. 2019 do 30. 11. 2019. 16.10.2019 Zber a odvoz konárov a krovín 21.10. - 25.10.2019 od 7:30 do 14:30 04.10.2019 Maratón prinesie oddnes do košických ulíc viaceré dopravné obmedzenia 02.10.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 03. 10. 2019 - 08. 10. 2019 01.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Optická prípojka pre OC SHOPBOX, Herlianska cesta, Košice 01.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania IBV-13 x rodinný dom 25.09.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 18.09.2019 VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 24. september 2019 o 16:30 hod. 16.09.2019 Oznámenie - V629 - Košice - Mliečna Sv. Ladislava - zriadenie VN, TS, NN Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 04.09.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 5. 9. 2019 - 11. 9. 2019 26.08.2019 Zmena otváracích hodín miestneho úradu 30. 8. 2019 - zatvorené 16.08.2019 Zber elektroodpadu 26. august 2019 od 8:00 hod. 16.08.2019 V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22. august 2019 o 16:30 hod. 07.08.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 08. 8. 2019 - 13. 8. 2019 05.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV - 13 x rodinný dom 10.07.2019 Veľkokapacitné kontajnery Umiestnenie VKK v období od 11. 7. 2019 - 16. 7. 2019 10.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby V629 – Košice – Mliečna, sv. Ladislava (KNV) – zriadenie VN, TS, NN 05.07.2019 POŠTA - Obmedzenie hodín pre verejnosť Oznámenie 01.07.2019 Oznámenie Okresný úrad Košice - Pozemkový a lesný odbor 01.07.2019 Športový tábor v KNV 2019 12. august 2019 - 16. august 2019 27.06.2019 Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 25.06.2019 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ 27.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania IBV-13 x rodinný dom 26.06.2019 Skrátenie úradných hodín - OZNAM streda 26.6.2019 25.06.2019 Jednodňové zájazdy do Maďarska v mesiacoch júl a august 2019 20.06.2019 Deň mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 22. jún 2019 13.06.2019 Príkaz primátora mesta č. 9/2019 Príkaz primátora mesta č. 9/2019 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území mesta Košice 12.06.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 14. 06. 2019 - 19. 06. 2019 05.06.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 28.05.2019 VSD – Plánované prerušenie distribúcie elektriny 28. máj 2019 23.05.2019 Košice, ul. Sv. Ladislava, Agátová - zokruhovanie vodovodu územné rozhodnutie na líniovú stavbu 15.05.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 17. 05. 2019 - 22. 05. 2019 10.05.2019 Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - dopravné obmedzenia 25.04.2019 Rekonštrukcia chodníka ul. Mliečna Oznam 18.04.2019 Deratizácia V nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2019/02018-01/HŽPZ, ODP v Košiciach o nariadení opatrenia o celoplošnej deratizácii, žiadame Vás o vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 15. 04. 2019 do 20. 05. 2019 11.04.2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 10.04.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období od 11. 04. 2019 - 17. 04. 2019 09.04.2019 I. jarné upratovanie 13. apríl 2019 od 9:00 hod. 05.04.2019 Súťaž vo varení kotlíkového guláša 1. máj 2019 od 10:00 hod 01.04.2019 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 01.04.2019 Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 28.03.2019 Vyhlásenie mimoriadnej situácie Primátor mesta Košice 26.03.2019 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 19.03.2019 Výzva na predkladanie ponúk Názov zákazky - stavebné práce: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 1208 18.03.2019 Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky Oznam o zverejnení definitívnych výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky 18.03.2019 Košice ul. Sv. Ladislava, Agátová - zokruhovanie vodovodu Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 15.03.2019 II. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves dňa 21. marca 2019 (štvrtok) o 16.30 hod. 15.03.2019 Oznam - zber konárov 13.03.2019 Veľkokapacitné kontajnery v období 14.3. 2019 - 20.3.2019 11.03.2019 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom okrese Košice - okolie 07.03.2019 Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov od posypového materiálu 11. marec 2019 - 14. marec 2019 25.02.2019 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 20.02.2019 Určenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu Určenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu 15.02.2019 Územný plán mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP3-2019/001493 06.02.2019 Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 06.02.2019 Usmernenie MV SR v súvislosti s delegovaním členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Usmernenie MV SR v súvislosti s delegovaním členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. 06.02.2019 Doplňujúce usmernenie k delegovaniu členov a náhradníkov do volebných komisií Doplňujúce usmernenie k delegovaniu členov a náhradníkov do volebných komisií 04.02.2019 Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 30.01.2019 VÝZVA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV PETÍCIE 30.01.2019 Určenie volebných okrskov 30.01.2019 Okrsková komisia 25.01.2019 I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 31. januára 2019 (štvrtok) o 16.30 hod. 22.01.2019 Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť Slovenská pošta - pobočka Pošta Košice 14 16.01.2019 XVIII. fašiangový ples starostu a poslancov mestskej časti 23. február 2019 16.01.2019 IV. ročník novošanskej zabíjačky 9. február 2019 16.01.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektriny 8. február 2019 od 06:50 h do 17:30 h 10.01.2019 16. marec 2019 16. marec 2019 31.12.2018 KALENDÁR TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2019 21.12.2018 Zmena úradných hodín miestneho úradu v období od 28.12.2018 do 31.12.2018 20.12.2018 Oznam DPMK: Autobusová linka 14 bude na Jahodnú chodiť častejšie. Očakávame zvýšený počet lyžiarov. Autobusová linka 14 bude na Jahodnú chodiť častejšie. Očakávame zvýšený počet lyžiarov. 03.12.2018 Mikuláš 2018 Pozvánka 03.12.2018 Ustanovujúcie miestne zastupiteľstvo 7. decembra 2018 o 16:30 hod. 28.11.2018 Veľkokapacitné kontajnery Umiestnenie VKK v období od 29. 11. 2018 - 04. 12. 2018 26.11.2018 ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO Stavebné povolenie stavby ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO, pre SO 01 Komunikácie a spevnené plochy 23.11.2018 Africký mor ošípaných Žiadosť o súčinnosť 11.11.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Výsledky 09.11.2018 Oznámenie zániku kandidatúry 08.11.2018 Zelená Stráň Residential Park - II. etapa Stavebné povolenie na II. etapu výstavby obytného súboru Zelená Stráň Residential park 07.11.2018 ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa stavebné povolenie 05.11.2018 Oznámenie VSD, a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 23. november 2018 od 07:00 h do 17:00 h 04.11.2018 XXVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 8. november 2018 o 16:30 hod. 31.10.2018 Veľkokapacitné kontajnery 29.10.2018 Deratizácia 11.10.2018 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 03.10.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 04. 10. 2018 - 09. 10. 2018 20.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov 11.09.2018 Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 06.09.2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 07.09.2018 od 8°° hod. 05.09.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 06. 09. 2018 - 12. 09. 2018 22.08.2018 Oznam VVS, a.s. - Prerušenie distribúcie pitnej vody 23.8.2018 20.08.2018 Skrátenie úradných hodín 20. august 2018 (pondelok) od: 8:00 hod. do 14:30 hod. ; 22. august 2018 (streda) od: 8:00 hod. do 14:30 hod. 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Detské ihrisko ul.Herlianska 79 - 85 v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 20.08.2018 Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov 15.08.2018 Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice - Košická Nová Ves Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 15.08.2018 Informácia pre voliča Informácia pre voliča 08.08.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 09. 08. 2018 - 14. 08. 2018 07.08.2018 Skrátenie úradných hodín v stredu 8. augusta 2018 od: 8:00 do 14:30 05.08.2018 XXV. rokovanie miestneho zastupiteľstva 9.8.2018 od 16:30 hod. 01.08.2018 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo požiarneho zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 30.07.2018 Skrátenie úradných hodín v období od 30.7.2018 - 3.8.2018 16.07.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia" 12.07.2018 Veľkokapacitné kontajnery od 12.7.2018 do 17.7.2018 09.07.2018 Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018 Oznámenie o strategickom dokumente 28.06.2018 Ambulantná pohotovostná služba od 1. júla 2018 19.06.2018 Deň mestskej časti 23. jún 2018 od 15:00 hod. Futbalové ihrisko v Košickej Novej Vsi 19.06.2018 Ľadové osvieženie - korčuľovanie pre obyvateľov mestskej časti Dátum: 30. júna 2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod. Miesto: CROW ARENA , Kavečianska cesta 1113/1, 040 01 Košice 15.06.2018 Hasičský a záchranný zbor v Košiciach vyhlásil „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ 13.06.2018 Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb - verejnou vyhláškou 13.06.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 14. 06. 2018 - 19. 06. 2018 12.06.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia 11.06.2018 Záverečný účet za rok 2017 - návrh 25.05.2018 Žiadosť o súčinnosť Africký mor ošípaných 24.05.2018 Deň detí v mestskej časti 9. jún 2018 od 15:00 hod. 24.05.2018 Prímestský športový tábor v Košickej Novej Vsi 1. termín: 2. 7. - 6. 7. 2018 2. termín: 6. 8. - 10. 8. 2018 18.05.2018 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299 Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 17.05.2018 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období od 18. 5. 2018 - 23. 5. 2018 18.04.2018 Súťaž vo varení guláša Prihláste sa do súťaže vo varení Novošanského kotlíkového guľáša 1. mája 2018 Tešíme sa na Váš tím ! 18.04.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období od 20. 04. 2018 - 25. 04. 2018 13.04.2018 XXIII. rokovanie miestneho zastupiteľstva Pozvánka 03.04.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Zelená stráň Residential Park II.etapa - SO 01 Otočka MHD a parkovisko 03.04.2018 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby pred dokončením oznamované verejnou vyhláškou 29.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania 27.03.2018 Sútaž vo varení guláša Prihláste sa do súťaže vo varení Novošanského kotlíkového guľáša 1. mája 2018 Tešíme sa na Váš tím ! 20.03.2018 Verejné zhromaždenie obyvateľov 7. apríl 2018 (sobota) o 15:00 hod. v priestoroch bývalej ZŠ Poľná 1 14.03.2018 Veľkokapacitné kontajnery v období 15. 03. 2018 - 21. 03. 2018 10.03.2018 Folklórna skupina Škvarkare - ZEM SPIEVA Už túto sobotu 10.03.2018 folklórna skupina Škvarkare v 2.semifinále v televíznej relácií ZEM SPIEVA. O finalistoch rozhodujete vy prostredníctvom sms hlasov. Držíme palce! 23.01.2018 Kalendár triedeného vrecového zberu 2018 17.01.2018 XXII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 11.01.2018 3. ročník Novošanskej zabíjačky 27. január 2018 od 10:00 hod. 10.01.2018 17. fašiangový ples Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 20. január 2018 od 19:00 v Dome umenia 27.12.2017 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 29.11.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období od 30. 11. 2017 - 06. 12. 2017 25.11.2017 Prerušenie distribúcie elektrickej energie OZNAM VSD, a.s. 09.11.2017 OZNAM - Prerušenie dodávky pitnej vody dňa 10.11.2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod. 09.11.2017 XXI. Rokovanie miestneho zastupiteľstva 06.11.2017 Obytný súbor - Panoráma 5 Oznam 06.11.2017 Uverejnenie výsledkov Obvodová volebná komisia č. 3 Košického samosprávneho kraja 04.11.2017 XX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 9.10.2017 02.11.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - ZMENA 31.10.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 2.11. do 9.11.2017 10.10.2017 Voľby do košického samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 09.10.2017 OZNAM - Východoslovenská distribučná, a.s. Vyplňte dotazník a vyhrajte balík LED-IEK ! 08.10.2017 Deratizácia Výzva 04.10.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období 5. 10. - 11. 10. 2017 03.10.2017 Oznam - Stavebné práce na križovatke Herlianska-Charkovská Zmena stanovišta autobusových liniek 32 a 20 L 28.09.2017 Oznam - umiestnenie košov Umiestnenie košov na psie exkrementy 28.09.2017 OZNAM VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 10. októbra 2017 (utorok) od 07.30 do 13.30 hod. 06.09.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období od 07. 09. 2017 - 13. 09. 2017 05.09.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 21.08.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 18.08.2017 Detský športový prímestský tábor s dennou dochádzkou 21.8. - 25.8.2017, od 8:00 - 16:00 hod. 17.08.2017 XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 22. augusta 2017 (utorok) o 16.00 hod 09.08.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období od 10. 8. 2017 do 16. 8. 2017 09.08.2017 Prísediaci pre volebné obdobie 2018 - 2021 Oznam 03.08.2017 Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zasiela oznam o Vyhlásení času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 04.08.2017 od 6°° hod. 01.08.2017 Skrátenie úradných hodín miestneho úradu 2. august 2017 (streda) od 8:00 - do 14:30 18.07.2017 Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií 17.07.2017 Oznam Oznam o zámene pozemkov za účelom vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov miestnymi komunikáciami Agátová , Buková 12.07.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky Zníženie energetickej náročnosti budovy so súpisným číslom 1 208 v mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 12.07.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 13. 07. 2017 - 20. 07. 2017 23.06.2017 XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 29. jún 2017 o 16:30 hod 15.06.2017 720. výročie prvej písomnej zmienky o Košickej Novej Vsi miesto: futbalové ihrisko dátum: sobota 24. júna 2017 čas: od 15:00 hod. 14.06.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 15. 6. 2017 do 22. 6. 2017 18.05.2017 Deň detí 3. jún 2017 od 10:00 hod Futbalové ihrisko 17.05.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 18. 5. 2017 do 25. 5. 2017 10.05.2017 Oznam - zber odpadu Zber odpadu v lokalite Ortáše 13. máj 2017 od 8:00 do 13:00 hod. 09.05.2017 Oznam VSD 11. mája 2017 nebude prerušená distribúcia elektrickej energie 25.04.2017 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznam VSD 20.04.2017 XVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva 27. apríl 2017 o 15:00 hod. 19.04.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 20. 4. - 27. 4. 2017 04.04.2017 Čistenie miestnych komunikácií 5. apríl 2017 03.04.2017 Súťaž vo varení guláša 1. máj 2017 31.03.2017 Oznámenie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie. 29.03.2017 Zber konárov miesta uloženia 28.03.2017 Odstávka distribúcie elektrickej energie - Zmena Oznam VSD 27.03.2017 Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záradkovej osade ZO SZZ 32-64 Konopiská I. k. ú. Košická Nová Ves podľa § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. 20.03.2017 Deratizácia Výzva 15.03.2017 Veľkokapacitné kontajnery Od 16.3.2017 do 23.3.2017 15.03.2017 Odstávka distribúcie elektrickej energie dňa: 29.3.2017 čas: 7:40 - 14:30 hod. ulice - celá Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 01.03.2017 Plánované odstávky distribúcie elektriny 13.3.2017 01.03.2017 Plánované odstávky distribúcie elektriny 14.3.2017 24.02.2017 Pozvánka XVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva 2. marec 2017 15.02.2017 Štatistické zisťovanie V mesiacoch február až apríl 2017 sa uskutoční zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti na Slovensku organizované Národnou bankou Slovenska. 20.01.2017 Voľba hlavného kontrolóra 18.01.2017 KOSIT a. s. - oznámenie o triedenom vrecovom zbere 13.01.2017 XV. rokovanie MiZ 19. január 2017 13.01.2017 2. ročník Zabíjačky 28. január 2017 13.01.2017 16. Fašiangový ples MČ Košice - Košická Nová Ves 11. február 2017 04.01.2017 Vtačia chrípka VÝZVA 16.12.2016 Odstávka vody - porucha 16.12. 2016 - Na doline 36 09.12.2016 XIV. zasadnutie MiZ 13.12.2016 Pozvánka 06.12.2016 Posedenie s Mikulášom 11. december 2016 o 15:00 hod v priestoroch bývalej ZŠ Poľná 1 29.11.2016 Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 23.11.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 24.11.2016 - 1.12.2016 18.11.2016 Verejné zhromaždenie obyvateľov Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna 19. november 2016 (sobota) o 15.00 hod. 16.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia 16.11.2016 Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania doručované verejnou vyhláškou 16.11.2016 Rozhodnutie OÚ Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 14.11.2016 Verejné zhromaždenie obyvateľov Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna 19. november 2016 (sobota) o 15.00 hod. 11.11.2016 Prerušenie distribúcie elektriny 2. december 2016 ul. Herlianska, Agátová, Mliečna, Sv. Ladislava, 11.11.2016 Prerušenie distribúcie elektriny 1. december 2016 ul. Sv. Ladislava, ul. Na doline, ul. Mliečna 26.10.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období od 27. 10. 2016 - 03. 11. 2016 19.10.2016 UŽ V NOVEVŠI VEĽO ROČKI ŇEHRAĽI VI. ročník, 21. október od 18:30 hod. 17.10.2016 Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania 14.10.2016 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Telekomunikačná prípojka Zelená stráň 12.10.2016 Oznam Obmedzenie pohybu motorových vozidiel - Cintorín v KNV - 24.10 - 11.11. 2016 10.10.2016 Stavba PANORÁMA OS, IV. etapa - polyfunkcia, dopravné stavby Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre stavbu PANORÁMA OS, IV. etapa - polyfunkcia, dopravné stavby: SO 201-04, 02, 203-04 10.10.2016 Zmena stavby pred dokončením - Zelená stráň residential park oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením 10.10.2016 Pozvánka na XIII. rokovanie MiZ 13. októbra 2016 o 16:30 06.10.2016 Deratizácia 28.09.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 29.9. do 06.10.2016 28.09.2016 Jednodňové zájazdy Užhorod, Krosno 22.09.2016 Košická Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie Orange Slovensko, a.s. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 22.09.2016 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves 14.09.2016 Územný plán obce Hrašovík Rozsah hodnotenia strategického dokumentu 13.09.2016 Rozhodnutie - ShopBox Okresnú úrad Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie 09.09.2016 Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 09.09.2016 XII. rokovanie MiZ 14. septembra 2016 o 17:00 hod. 01.09.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 1.9. - 8.9. 2016 15.08.2016 Líniová stavba optickej siete Slovak Telekom, a.s. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby oznamované verejnou vyhláškou 15.08.2016 Košická Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie Orange Slovensko, a.s. Oznámenie o začatí územného konania líniovej telekomunikačnej stavby Orange Slovensko, a.s. verejnou vyhláškou 15.08.2016 Telekomunikačná prípojka Zelená stráň stavebník Antik Telecom s.r.o., Košice Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 11.08.2016 Z Á J A Z D Dukla - Údolie smrti - Svidník a okolie 23. august 2016 (utorok) 04.08.2016 Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/20006 o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších noviel "Územný plán obce Hrašovík" 03.08.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 4.8.2016 - 11.8.2016 01.08.2016 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves, k.ú. Košická Nová Ves - SPP - distribúcia, a.s. Oznámenie o začatí stavebného konania oznamované verejnou vyhláškou 27.07.2016 Nové zberné dvory v Košiciach 13.07.2016 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN od 14. júla 2016 Upozorňujeme, že tieto práce sú pre občanov a odberateľov BEZPLATNÉ ! 06.07.2016 Veľkokapacitné kontajnery Júl 2016 30.06.2016 Letné osvieženie na ľade 9.7.2016 23.06.2016 Stavba: „Chodník Herlianska ulica II etapa – MČ Košická Nová Ves“ Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 23.06.2016 Prekopávka chodníkov a komunikácií - Rozhodnutie Povolenie na čistočnú uzávierku miestnych komunikácií v MČ Košice - Košická Nová Ves Termín: od 17.6.2016 do 13.09.2016 17.06.2016 Deň Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v sobotu 25. júna 2016 od 10:00 hod. 16.06.2016 Škvarkoviny Ročník I - Číslo 1 14.06.2016 Verejné zhromaždenie 18. jún 2016 08.06.2016 XI. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 15. júna 2016 o 16:15 08.06.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 9. jún - 16. jún 2016 30.05.2016 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 2. júna 2016 o 16:15 26.05.2016 Medzinárodný deň detí 5. júna 2016 o 15:00 hod. 12.05.2016 Letný detský tábor 15.8. - 21.8.2016 11.05.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Máj 2016 20.04.2016 IX. rokovanie MiZ 25.4.2016 13.04.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov APRÍL 2016 11.04.2016 Súťaž vo varení kotlíkového guláša 1. máj 2016 30.03.2016 Prerušenie distribúce elektrickej energie Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. 22.03.2016 Deratizácia 18.03.2016 VZN 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves 16.03.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Marec 2016 14.03.2016 Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad 11.03.2016 VIII. rokovanie MiZ 17.03.2016 09.03.2016 Odstávka pitnej vody 10. marec v čase 8:00 - 14:00 hod. 08.03.2016 Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad 07.03.2016 Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Strategický dokument: "Územný plán obce Košické Olšany" 04.03.2016 Oznam Jarné orezávanie konárov 21.01.2016 1. ročník - Zabíjačka 30. január 2016 07.01.2016 Kalendár Kosit 2016 Kalendár separovaného vrecového zberu 2016 18.12.2015 ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN 23.12.2015 Dňa 23.12.2015 (streda) bude Miestny úrad MČ Košice - Košická Nová Ves otvorený od 8:00 - 12:00. 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 18.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015 o symboloch mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Vyhlásenie 16.12.2015 15. Fašiangový ples starostu mestskej časti Košická Nová Ves 19.10.2015 "UŽ V NOVEVŠI VEĽO ROČKI ŇEHRAĽI" Mestská časť Košice - Košická Nová Ves srdečne pozýva obyvateľov Košickej Novej Vsi na V. ročník tradičnej ľudovej zábavy spojenej s vystúpením folklórnych kolektívov a prezentáciou ľudovej kultúry Košickej Novej Vsi. 06.10.2015 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Október 2015 05.10.2015 Deratizácia 10.09.2015 Šarkaniáda 2015 10.09.2015 FIT PARK v lesoparku nad KNV Ako bezplatne pomôcť našej mestskej časti? Viac informácií v článku. 25.08.2015 Plán rozvoja mesta Košice na obdobie 2015 -2020 s výhľadom do r.2025 21.08.2015 Oznámenie Líniová stavba "Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN" - I. etapa 14.08.2015 Návrh VZN 1/2015 03.08.2015 Zastupiteľstvá r. 2015
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov