XVIII. rokovanie MiZ

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční

dňa 03. marec 2022 (štvrtok) o 16.30 hod.


na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správy kontrolóra o výsledku kontrol za II. polrok 2021
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
5. Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
6. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
7. Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024
8. Žiadosti o dotácie na rok 2022
9. Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024
10. Zámer mestskej časti Košice-Košická Nová Ves vybudovať oddychovú zónu s detským ihriskom – prenájom pozemkov parcela "C" KN č. 291 zapísanej na LV 2075 , vo výmere cca 1644 m2 a časť parcely "C" KN č. 290/3 zapísanej na LV 2075 , vo výmere cca 630 m2 .
11. Informácia o Územnom pláne zóny Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2021
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

 

Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov