Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice

kontaktné údaje: 055/7980101, mcknv@netkosice.sk, www.kosickanovaves.sk

____________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitá63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám
ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu mcknv@netkosice.sk alebo číslo 0918 630 122

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

 

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov
o pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

d) komplexné   zabezpečenie   primárne j starostlivosti

o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

Názov informačného systému 

IS Personálna agenda zamestnancov

Právny základ

Personalistika:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,    zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

 

 

 

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 355/2007 Z. z.                     o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 578/2004 Z. z.                           o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. Vyhláška  Ministerstva  zdravotníctva  Slovenskej  republiky č. 448/2007  Z.  z. o  podrobnostiach   o  faktoroch   práce a pracovného  prostredia  vo  vzťahu  ku  kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie  prác   do   kategórií,  zákon  č. 355 /2007   Z.  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, zákon NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorým  sa  mení a  dopĺňa   zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ: pracovná zdravotná služba; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňové úrady, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Štatistický úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány verejnej správy  a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému 

IS Mzdová agenda zamestnancov

 

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SRč. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 

 

 

3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Názov informačného systému 

IS Agenda BOZP zamestnancov

Právny základ

BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

 

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci, bývalí zamestnanci

4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÝ (POKLADŇA)

Účel spracúvania osobných údajov

 

Predmetný IS obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých
sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mestskej časti vedenie agendy pokladne, príjem peňazí a vydávanie príjmových bločkov, vystavovanie a evidencia objednávok, vytváranie a evidencia poukazov na úhradu, vedenie evidencie bankových výpisov a vydaných príkazov na úhradu, vedenie evidencie faktúr, vedenie agendy účtovníctva.

Názov informačného systému 

IS Ekonomicko-účtovný (Pokladňa)

 

Právny základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňové úrady a iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľa tovaru a služieb, dôchodcovia - stravníci, všetci tí, ktorí prídu vyplatiť poplatok

 

5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným    účelom    spracúvania    osobných    údajov

v predmetnom informačnom systéme  Evidencia  uchádzačov o   zamestnanie    je    vedenie    databázy   uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS – Mestskej  časti  Košice  –  Košická  Nová  Ves zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania. Osobné údaje v IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie sú spracúvané vlastnými kapacitami prevádzkovateľa IS.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzača
o zamestnanie v zmysle zákona NR SR č. 84/2014 Z. z.               o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sa neposkytujú tretím stranám ani nesprístupňujú príjemcom, slúžia výlučne pre vnútorné potreby prevádzkovateľa IS.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie.

6 EVIDENCIA MAJITEĽOV PSOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom predmetného IS je spracovanie osobných údajov o držiteľoch psov na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v súlade s právnym základom.

Názov informačného systému 

IS Evidencia majiteľov psov

Právny základ

Spracovanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov

Mesto Košice, exekútorské úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

majitelia psov

7 EVIDENCIA NÁJOMCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom predmetného informačného systému
je prenajímanie majetku mestskej časti fyzickým osobám – nájomcom, a to prostredníctvom uzatvorených nájomných zmlúv.

Názov informačného systému 

IS Evidencia nájomcov

 

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 443/2010 Z. z. o  dotáciách na  rozvoj  bývania

a sociálnom bývaní a Nájomnou zmluvou.

Kategórie príjemcov

Obvodný úrad, Daňový úrad a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

nájomcovia

8 EVIDENCIA PRIESTUPCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Evidencia priestupkov,  záznamy z telefonických hovorov a hovorov z rádiostaníc, záznamy z monitorovania kamerami, vybavovanie sťažností, žiadostí a podnetov postúpených na políciu.

Názov informačného systému 

IS Evidencia priestupcov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v platnom znení, zákonom
č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve, zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších podpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a) osobe uvedenej v evidencii,

b) súdom,

c) orgánom činným v trestnom konaní,

d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,

f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 •  

 

 

 

 9 EVIDENCIA OBYVATEĽOV A STAVIEB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Tento informačný systém predstavuje nosnú časť celého systému, spravuje informácie o obyvateľoch mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a s tým súvisiace úkony. Ďalej vedie evidenciu pobytu občanov, vykonáva zmeny trvalého pobytu, vydáva potvrdenia o trvalom pobyte, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel stavieb, vydáva rozhodnutia  o   pridelení   súpisných   a orientačných čísiel.

Ďalej vedie evidenciu obyvateľstva a prihlasuje osoby
na trvalý alebo prechodný pobyt, spolupôsobí
pri zabezpečení sčítania obyvateľov, domov a bytov, vedie zoznamy ulíc mestskej časti, zabezpečuje číslovanie budov, stavieb a garáží v mestskej časti.

Názov informačného systému 

IS Evidencia obyvateľov a stavieb

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o   správnych  poplatkoch,  zákonom  NR SR č. 395/2002 Z. z. o   archívoch  a  registratúrach,  zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,  Občianskym    zákonníkom,  zákonom   NR   SR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda, zákonom NR SR č. 80/1990 Zb. o voľbách do NR SR, zákonom NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákonom NR SR č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, zákonom č. 36/2005   Z. z.  o  rodine a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, zákonom NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, vyhláškou MV SR č. 31/2003 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb.

Kategórie príjemcov

mesto Košice, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, exekútorské úrady, súdy, prokuratúra, policajný zbor, miestne, obvodné, krajské úrad, katastrálny úrad, daňové riaditeľstvo, pozemkový úrad, bytový podnik, školy, Ministerstvo obrany.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

obyvatelia mestskej časti, vlastníci stavieb na území mestskej časti.

10 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, vecné alebo finančné dary. Osobné údaje v IS Evidencia darcov vecných a finančných darov sú spracúvané vlastnými kapacitami prevádzkovateľa IS.

Názov informačného systému 

IS Evidencia darcov vecných a finančných darov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je v zmysle zákona NR SR
č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

 • orgány činné v trestnom konaní,
 • zriaďovateľ,
 • súdne orgány,
 • iné subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

- darcovia vecných a finančných darov.

 

 11 ČASOPIS/OBČASNÍK

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie
a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách
a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise/občasníku mestskej časti, ktorého cieľom
je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Časopis/Občasník

 

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje výslovný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
jej osobných údajov v rámci informačného systému časopis/občasník, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej správy, iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním
  ich osobných údajov na vymedzený účel.

12 VOĽBY

Účel spracúvania osobných údajov

Príprava a realizácia volieb a referend.

Názov informačného systému 

IS Voľby

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR  č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi (účinnosť do 1.7.2015), zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších predpisov, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1.7.2015), zákonom č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (účinnosť od 1.7.2015), zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR, zákonom č. 404/2011Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym súdnym  poriadkom.

Kategórie príjemcov

-      volebné komisie,

-      iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • kandidáti na starostu, kandidáti na poslancov, členovia okrskových komisií, voliči.

13 POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mestskej časti, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať územný plán mestskej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá
  na hlasovanie obyvateľov mestskej časti a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov mestskej časti,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti
  o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mestskej časti a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu miestneho úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mestskej časti, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok
  a pod.),
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať miestne podniky
  a rozpočtové a príspevkové organizácie    a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie miestnych prostriedkov
  a činnosti a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mestskej časti a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mestskej časti, miestne vyznamenania a ceny.

Názov informačného systému 

IS Poslanci miestneho zastupiteľstva

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Kategórie príjemcov

 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • štatistický úrad,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

poslanci miestneho zastupiteľstva

 

 14 ČLENOVIA KOMISIÍ – NEPOSLANCI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Komisie miestneho zastupiteľstva sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. Voľba predsedov a členov komisií sa uskutočňuje verejným hlasovaním. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – členov komisií.

Názov informačného systému 

IS Členovia komisií – neposlanci

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Kategórie príjemcov

 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • poslanci miestneho zastupiteľstva,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

členovia komisií.

15 SPRÁVNE POPLATKY

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci  predmetného  informačného  systému   dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb pri vyberaní správnych   poplatkov     obcou     podľa   zákona    NR   SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Názov informačného systému 

IS Správne poplatky

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje sprístupňujeme kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

-   obyvatelia mestskej časti.

 

 16 OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom osvedčovania listín a podpisov na listinách.

Názov informačného systému 

IS Osvedčovanie podpisov a listín

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré si dali osvedčiť listiny alebo podpisy
 na úrade mestskej časti.

17 ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. najmä prenájom nebytových priestorov, podnájom pozemkov, poskytnutie dotácie, darovacie,
o poskytovaní služieb, o dielo, kúpna.

Názov informačného systému 

IS Zmluvné vzťahy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Žiadatelia o sprístupnenie informácií

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Zmluvná strana – fyzická osoba

 

 18 SOCIÁLNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Informačný systém Sociálne vzťahy je špecifický plnením nasledovných úloh:

 1. preberá, eviduje a pripravuje starostovi na rozhodovanie žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi, vydáva rozhodnutia a kontroluje účelné využívanie poskytnutých dávok,
 2. vedie evidenciu  a odsúhlasuje výšku príspevku
  na stravovanie dôchodcov v zmysle schválených zásad
 3. na základe podnetu škôl vykonáva šetrenia v rodinách záškolákov a spolupracuje pri výchovných opatreniach uložených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdom,
 4. vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú starostlivosť a deti, ktorým je treba zabezpečiť.

Názov informačného systému 

IS Sociálne vzťahy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, Správnym poriadkom,  zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákon č. 527/2003 Z. z. zo 6.11.2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 184/2014 Z. z. z 24.6.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, zákon č. 50/2012 Z. z. z 31.1.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 466/2008 z 30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálne právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Súdy SR, mesto Košice, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, súdy, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia o príspevky a dávky a spolu posudzované osoby (členovia domácností), deti a ich zákonní zástupcovia, občania vykonávajúci náhradnú starostlivosť o deti a žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť, seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania.

19 PRÁVNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych,obchodnoprávnych,pracovnoprávnych záležitostí, zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy, príprava podkladov ku konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, majetkovoprávne vysporiadanie, vybavovanie žiadostí o prevod, prenájom, podávanie právnych stanovísk, súčinnosť pri exekúciách.

Názov informačného systému 

IS Právne vzťahy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Obchodným zákonníkom, Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimo sporovým poriadkom, Správnym súdnym poriadkom,, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Exekučným poriadkom, zákonom NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, Správnym poriadkom, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Kategórie príjemcov

 • právnik
 • exekútorské úrady,
 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • dlžníci, veritelia,
 • protistrany v sporoch.

20 ROZHODOVANIE VO VECIACH POĽNOHOSPODÁRSTVA, EVIDENCIA VYDANÝCH RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Každý kto chce loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré
si požiadali o vydanie rybárskeho lístka.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach poľnohospodárstva, evidencia vydaných rybárskych lístkov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, vyhláškou MŽP SR
č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Kategórie príjemcov

 • Ministerstvo ŽP SR,
 • príslušníci policajného zboru,
 • členovia rybárskej stráže,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-   držitelia štátnych rybárskych lístkov

21 PETÍCIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je  vybavovanie petícií        v súlade so zákonom o petičnom práve, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku vybavovania petícií.

Názov informačného systému 

IS Petície

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, žiadatelia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • fyzická osoba, ktorá podala petíciu,
 • petičné výbory,
 • signatári petície.

 

 

 

 22 SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je  vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach,
a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažností.

Názov informačného systému 

IS Sťažnosti

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, vnútorným predpisom: Smernica na vybavovanie sťažností v podmienkach Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, žiadatelia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

 • sťažovateľ, zástupca sťažovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje
  sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.
 

 23  EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom  o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu  k informáciám.

Názov informačného systému 

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov

žiadatelia, orgány verejnej moci

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 24 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov  v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov informačného systému 

IS Správa registratúry

 

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MV SR
č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

25 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je  spracúvanie osobných údajov FO, ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na obstarávanie tovarov, prác
a služieb.

Názov informačného systému 

IS Verejné obstarávanie

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie, členovia výberovej komisie, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, uchádzači, verejnosť

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

 • záujemcovia,
 • uchádzači, 
 • účastníci,
 • poverené osoby uchádzača,
 • členovia komisie,
 • členovia poroty.

26 VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je vymáhanie pohľadávok,  prípadne vrátenie preplatku na oddelení ekonomickom, referáte plánovania rozpočtu a financovania.

Názov informačného systému 

IS Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov  predstavuje Ústava SR č. 460/1992 Zb., Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom, Civilným sporovým poriadkom, Správnym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Exekučným poriadkom, zákonom NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, Správnym poriadkom zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok).

 

Kategórie príjemcov

orgány činné v trestnom konaní v rámci konania
o priestupku, súdne orgány, prokuratúra, exekútorské úrady, orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dlžníci

27 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov informačného systému 

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov

Právny základ

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • oznamovateľ,
 • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

28 ODBORNÁ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Názov informačného systému 

IS Odborná prax

 

Právny základ

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiaci stredných škôl na odbornej praxi
 • študenti vysokých škôl na odbornej praxi

29 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Názov informačného systému 

IS Projekty zo štrukturálnych fondov

 

 

Právny základ

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov

Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Kategórie dotknutých osôb  

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

 • interní zamestnanci prevádzkovateľa
 • osoby mimo pracovného pomeru
 

 30 KULTÚRNE PODUJATIA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Evidencia ohlasovania verejných kultúrnych podujatí, usporiadanie verejného zhromaždenia, verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, udeľovanie výnimiek na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, udeľovanie výnimiek zo zákazu používania pyrotechnických výrobkov.

Názov informačného systému

IS Kultúrne podujatia

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2015 Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 1/2014 Z. z. o športových podujatiach

Kategórie príjemcov

iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – účastníci podujatí, usporiadatelia podujatí

právnické osoby – organizátori podujatí

právnické a fyzické osoby – účinkujúci

31 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.

Názov informačného systému 

IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

 

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je propagácia prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Účastníci verejných podujatí.

32 FOTOGRAFIE POSLANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom je zverejňovanie fotografií poslancov v priestoroch úradu a na webovom sídle prevádzkovateľa z dôvodu  informovania vo verejnom záujme.

Názov informačného systému 

IS Fotografie poslancov

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je informovanie verejnosti

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

poslanci mesta

 

 33 SPOLOČNÉ UVÍTANIE NOVORODENIATOK DO ŽIVOTA

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie, komunikácie, prípravy a realizácie slávnosti Spoločného uvítania novorodeniatok do života.

Názov informačného systému 

IS Spoločné uvítanie novorodeniatok do života

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

médiá

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

rodičia dieťaťa, dieťa - novorodenec

 

 34 EVIDENCIA JUBILANTOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb
za účelom evidencie, komunikácie, prípravy a realizácie slávnosti jubilantov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia jubilantov

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní
po odvolaní súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • jubilanti.

 

 

35 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

V tomto IS kamerové systémy prestavujú dynamicky
sa rozvíjajúcu oblasť v problematike ochrany osôb, majetku a verejných priestorov. Ide o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrany majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti.

Názov informačného systému 

IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ, orgány činné v trestnom konaní.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

- verejnosť.

36 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

IS Evidencia SZČO

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

37  EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

38  UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

39 EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST

Účel spracúvania osobných údajov

 

V zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, je potrebné k užívaniu hrobového miesta uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (osobou, ktorá sa stará o hrob). V rámci predmetného informačného systému sa teda vedie evidencia hrobových miest, evidencia pochovaných občanov a evidencia občanov platiacich za hrobové miesto.

Názov informačného systému 

IS Evidencia hrobových miest

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Kategórie príjemcov

ustanovizne

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne mestskej časti.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

údaje o nájomcoch a pochovaných

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov