Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Územné plánovanie

15.02.2019 Územný plán mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP3-2019/001493 16.07.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia" 09.07.2018 Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018 Oznámenie o strategickom dokumente 12.06.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia 28.05.2018 Územný plán mesta Košice - Strategický dokument Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 23.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“: 29.11.2016 Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 16.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia 22.09.2016 Košická Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie Orange Slovensko, a.s. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 22.09.2016 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves 14.09.2016 Územný plán obce Hrašovík Rozsah hodnotenia strategického dokumentu 13.09.2016 Rozhodnutie - ShopBox Okresnú úrad Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie 09.09.2016 Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 04.08.2016 Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/20006 o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších noviel "Územný plán obce Hrašovík" 07.03.2016 Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Strategický dokument: "Územný plán obce Košické Olšany" 27.11.2015 Rozsah hodnotenia určený podľa §8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice". 02.10.2015 Výzva pre obyvateľov MČ Košická Nová Ves na predkladanie návrhov na zmeny Územného plánu 04.08.2015 Územný plán Mesta Košice 03.08.2015 Územný plán MČ Košice - Košická Nová Ves: 03.08.2015 Zmeny a doplnky územného plánu:
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov