Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Samospráva

Spôsob zriadenia mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, jej právomoci a kompetencie

 ( § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a) Spôsob zriadenia mestskej časti Košice - Košická Nová Ves:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves bola zriadená zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t. z. dňom 23. – 24. 11. 1990

b) Právomoci, kompetencie mestskej časti Košice - Košická Nová Ves a jej orgány:

Kompetencie mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (t.j. právomoc a pôsobnosť mestskej časti) sú ustanovené najmä:

‐ Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71),

‐ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

‐ zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,

‐ Štatútom mesta Košice v platnom znení,

‐ všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy,

‐ ostatnou právnou úpravou Slovenskej republiky.

Orgánmi mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sú: miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - košická Nová Ves je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 5 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov v priamych voľbách. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Starosta mestskej časti Košice - Košická Nová Ves je najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje poradné orgány:

‐ komisie miestneho zastupiteľstva

 

 

31.07.2015 Starosta mestskej časti 31.07.2015 Miestne zastupiteľstvo 31.07.2015 Organizačná štruktúra 07.12.2018 Rozdelenie obvodov 13.08.2015 Komisie 08.06.2020 Kontrolór mestskej časti
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov