Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Telefónny zoznam:

Koščová Viera
055/7980101
055/6713974
FAX 055/685741

055/7980102

Ing. Mester Rastislav
055/7980103

Ing. Krcho Michal (starosta MČ)
055/7980105
0918 630122

Spišiaková Eva
055/7980106
0918 690380

Spišiaková Eva
055/7980108

Krištof František (dieľňa)
055/7980107
0917 182238

Starosta mestskej časti

 

Ing. Michal Krcho

 

 

Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.Viac informácií sa dočítate tu.

 

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom miestnej časti vyhradené miestnému zastupiteľstvu

Kontakt:
e-mail: starosta @ kosickanovaves.sk *
mobil: 
0918 630 122

 

 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

 

 

Majetkové priznania verejných funkcionárov

V zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

  • s účinnosťou od 01.01.2020 sú verejní funkcionári povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka, podať písomné oznámenie (majetkové priznanie) podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za predchádzajúci kalendárny rok.

  • orgán, ktorému sa podávajú oznámenia o majetkových pomeroch verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona, je povinný tieto zverejňovať počas celej doby výkonu funkcie na webovom sídle obce.

  • Podľa čl. 7 ods. 9 ústavného zákona, povinnosť zverejňovať majetkové priznania sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. Taktiež sa nezverejňujú údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).1

  • Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1, súčasťou ktorého sú aj majetkové príjmy, podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 ústavného zákona.

  • Oznámenie na príslušnom tlačive zverejňuje komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku.

 

Majetkové priznania:
 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov