IV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves


Košice, 13. 09. 2023


P O Z V Á N K A


V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves


z v o l á v a m


IV. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční
dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 17.00 hod.
na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,
Mliečna 1, 040 14 Košice


Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o I. zmene rozpočtu na rok 2023 a II. zmena programového rozpočtu na rok 2023 - návrh
4. Správa kontrolóra o výsledkoch kontrol
5. Zámer a spôsob využitia prebytočného majetku - umelý povrch multifunkčného ihriska
6. Zámer využitia časti parcely C KN č. 1630/3, 1638, 1216/21 - areál pod vodojemom, k. ú. Košická Nová Ves
7. Informatívna správa o plánovaných investičných zámeroch v MČ Košice - Košická Nová Ves rok 2023/2024
8. Podnet na zmenu Územného plánu HSA-Košice - IV. etapa projektu Zelená stráň
9. Zámer a spôsob využitia prebytočného majetku - hokejové mantinely
10. Informácia komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

 

Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov