XVI. rokovanie MiZ

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 01. 10. 2021

P O Z V Á N K A

     V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

XVI.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 05. október 2021 (utorok) o 17.30 hod.

na   Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

Mliečna 1, 040 14  Košice

Program:

  1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prenájom nehnuteľného majetku pozemok parcela registra „C“ parcelné č. 752/6, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, o výmere  1 636 m2 a pozemok parcela registra „C“ parcelné č. 752/1, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je dvor , o výmere  834 m2, v katastrálnom území Košická Nová Ves a vo vlastníctve mesta Košice, LV č. 1050  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  - návrh nájomnej zmluvy
  4. Stanovisko MČ k predaju pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice -  parc. č. C KN 143, k. ú. Košická Nová Ves pre Slovak TREND, s. r. o.,
  5. Záver

     V rámci ochrany verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vstup na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v režime OTP – povolený vstup  iba pre osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.                                                                               

          Ing. Michal Krcho                    

             Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov