Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

II. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 14.3. 2019

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

II. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční

 

dňa 21. marca 2019 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

 Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia 
 5. Kontrola uznesení od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 6. Správa starostu MČ Košice – Košická Nová Ves
 7. Správa o činnosti komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
 8. Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
 9. Správa kontrolóra MČ za rok 2018
 10. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
 11. Stanovisko kontrolóra MČ k návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021
 12. Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021   
 13. Rôzne  
 14. Diskusia
 15. Záver                                                                                                      

 

 

Ing. Michal Krcho

    Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov