Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 18. 6. 2020

P O Z V Á N K A

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi

z v o l á v a m

X.  rokovanie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční

dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia 
 3. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2019
 4. Správa kontrolóra za I. kvartál 2020
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na II. polrok 2020
 6. Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
 7. Stanovisko kontrolóra MČ k záverečnému účtu za rok 2019 a Záverečný účet za rok 2019 - návrh
 8. Zmena rozpočtu - návrh
 9. Prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1198/1, k. ú. Košická Nová Ves o výmere 39 m2 – návrh
 10. Prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1223, k. ú. Košická Nová Ves o výmere 1 m2 - návrh
 11. Záver                                                                                

 

Ing. Michal Krcho                

     Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov