Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN

Na základe rámcovej zmluvy č. 2048/2300/2013 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. a Východoslovenská distribučná a.s. Košice (ďalej len VSD a.s.) sa v obci Košická Nová Ves, bude v termíne od 14.07.2016 vykonávať Odborná prehliadka a odborná skúška (ďalej len OPOS alebo revízia ) elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov, ktoré sú v správe VSD a.s. Košice. Tieto revízie elektro sa prevádzajú na základe objednávky VSD a.s. Košice. Nakoľko odberné miesta sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch odberateľov v súlade s vyhláškou Z. z. 251/2012 - § 36 ods. 2a, a § 39 ods. 12e, § 40 ods. 9 - odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi alebo poverenej osobe nevyhnutný prístup k meradlu – rozvádzaču s elektromerom a k poistkovej skrinke HDS.


Zároveň chceme upozorniť, že tieto práce sú pre občanov a odberateľov BEZPLATNÉ !


Počas výkonu prevádzania OPOS – revízií elektro nebude dodávka elektrickej energie obmedzená a ani vypnutá.
Zároveň Vás prosíme formou obecného rozhlasu oboznámiť občanov obce o prevádzaní prác – OPOS revízií elektro vonkajších rozvodov a domové elektro prípojky, a aj s upovedomením o skutočnosti, že tieto revízie sú bezplatné a občania nesmú poskytovať žiadne finančné prostriedky pracovníkom, ktorý prevádzajú práce OPOS, ani žiadnym iným osobám. Zároveň prosíme aby majitelia psov zabezpečili ich uzatvorenie.
(začiatok a ukončenie prác - termín záleží od počasia)
Nakoľko nie je každý občan cez pracovné dni doma, v prípade potreby pristupujeme k prevádzaniu predmetných revízií aj v popoludňajších hodinách, prípadne cez sviatok, sobotu a nedeľu.
V prípade nepriaznivého počasia (dážď a pod.) sa revízie prevádzať nebudú.
Za pochopenie ďakujeme.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov