III. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves


Košice, 14. 06. 2023


P O Z V Á N K A


V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves


z v o l á v a m


III. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční
dňa 19. júna 2023 (pondelok) o 17.00 hod.
na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,
Mliečna 1, 040 14 Košice


Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2022
4. Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu na rok 2022
5. Návrh záverečného účtu za rok 2022
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
7. Správa kontrolóra o výkone kontroly
8. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2022
9. Žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
10. Informácia o kultúrnych akciách
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov