Zámer prenájmu areálu tenisových kurtov

 

Dôvodová správa

Dňa 31.05.2021 zverejnila Mestská časť Košice – Košická Nová Ves „ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU“ ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času, ustanovenia § 64 ods. 3, § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves:

- pozemok, vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor na LV č. 1050, nachádzajúci sa v okrese Košice III, v mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v katastrálnom území Košická Nová Ves, ako parcela registra „C“ parcelné č. 752/6, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión o výmere 1 636 m2 a

- pozemok, vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor na LV č. 1050, nachádzajúci sa v okrese Košice III, v mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v katastrálnom území Košická Nová Ves, ako parcela registra „C“ parcelné č. 752/1, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je dvor , o výmere 834 m2.

Účelom prenechania predmetu nájmu do nájmu nájomcovi je využitie predmetu nájmu nájomcom na :

- organizáciu športových a tréningových procesov počas celého roka,

- osadenie a prevádzku Nafukovacej haly s tvrdým povrchom,

- predpokladaná hodnota investície 240 000 €,

- organizáciu športových podujatí v spolupráci s MČ Košická Nová Ves.

            Listom zo dňa 31.05.2021 bolo MČ doručené stanovisko z Mesta Košice, Útvaru hlavného architekta mesta Košice, že súhlasí s prenájmom predmetných parciel na území jestvujúceho športového areálu a že žiadateľom navrhovaný zámer je v súlade s ÚPN-Z a z pohľadu územného rozvoja je akceptovateľný. Ďalej, že Mesto Košice ako vlastník pozemkov súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

           

            Dňa 15.06.2021 bol MČ doručený zámer Futbalového klubu Košická Nová Ves, o. z. na prenájom uvedených pozemkov za účelom organizovania športových a tréningových procesov počas celého roka, prevádzkou nafukovacej haly s tvrdým povrchom a organizáciou rôznych športových podujatí v spolupráci s MČ Košická Nová Ves.

Futbalový klub tiež deklaroval, že na prenajatých pozemkoch bude následne realizovať investičný zámer:

- oprava existujúceho povrchu a výmena kobercového povrchu za tzv. „hard court“        (betónový podklad s gumovým náterom) povrch, t. j. za profesionálny povrch na loptové       hry v obstarávacej hodnote 100.000,- EUR,

-     zakúpenie, inštalácia a následná prevádzka nafukovacej haly o rozmeroch 36 x 46 metrov            predpokladanou investíciou je vo výške 140.000,- EUR.

Nakoľko sa prevádzkovanie nafukovacej haly rozumie ako hospodárska činnosť, a Futbalový klub Košická Nová Ves sa v rámci podpory pre Amatérske športové kluby uchádza o kompenzácie z Fondu pre športové kluby, tak spomínané investície, účel zámeru a prevádzkovanie budú realizované spoločnosťou CASSOVIA SPORT s.r.o., ktorej je klub spoločníkom a ktorá vznikla za týmto účelom.

      Z dôvodu, že uvedený zámer má verejnoprospešný charakter a ide o verejnoprospešnú činnosť - všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času – je prenájom uvedených pozemkov pre CASSOVIA SPORT s.r.o. dôvod hodný osobitného zreteľa.

            Na XIV. zasadnutí MiZ Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bolo prijaté uznesenie č. 151 zo dňa 16.06.2021, ktorým bol schválený tento zámer prenajať uvedený nehnuteľný majetok (pozemky) za stanovených podmienok.

            Z dôvodu, že spoločnosť CASSOVIA SPORT s.r.o. investuje z vlastných prostriedkov do opravy existujúceho povrchu a výmeny kobercového povrchu za tzv. „hard court“ povrchu (betónový podklad s gumovým náterom), t. j. za profesionálny povrch na loptové hry v obstarávacej hodnote 100.000,-EUR a na zakúpenie, inštaláciu a následnú prevádzku nafukovacej haly o rozmeroch 36 x 46 metrov predpokladanú investíciu vo výške 140.000,-EUR a nájomná zmluva má byť uzatvorená na dobu neurčitú, t. j. zmluvu možno vypovedať zo strany MČ hocikedy, tak v záujme ochrany investície je potrebné do nájomnej zmluvy zakomponovať ochranu investície spoločnosti CASSOVIA SPORT s.r.o. v prípade jej predčasného vypovedania a to za cenu jej neodpísanej alikvotnej časti v súlade s právnymi predpismi SR.  

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov