Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

      Mliečna 1, 040 14 Košice

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako kontrolór Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

p r e d k l a d á m

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na I. polrok 2024

            Kontrolná činnosť bude vykonávaná v súlade so zákonom č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2018 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšímipríslušnými právnymipredpismivzťahujúcimi sa na výkon predmetnej kontrolnej činnosti, v nadväznosti na aktuálne potreby a požiadavky mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, s cieľom prispieť k efektívnemu a účelnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti so zameraním na:

            1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2023,

            2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2023 a odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2024,

            3. Kontrola poskytovania účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti v roku 2023,

            4. Kontrola evidovania a zverejňovania vystavených faktúr v I. polroku 2024,

            5. Kontrola vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií v I. polroku 2024,

            6. Predkladanie správ o výsledku kontrol vykonaných v II. polroku 2023 a Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024,

            7. Mimoriadne kontroly z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti miestneho zastupiteľstva príp. starostu Mestskej časti.

            Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od rozsahupredmetu kontrolnej činnosti a závažnosti konkrétnych zistení pri jej výkone, s prihliadnutím na skrátenýpracovný úväzokkontrolóra určený na výkon kontroly v danej mestskej časti.

            Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na I. polrok 2024 bude prerokovaný na V. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti a v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V Košiciach dňa 23.11.2023                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               JUDr. Rastislav Mryglot v. r.

                                                                                                   kontrolór Mestskej časti Košice -                                                                                                                                                  Košická Nová Ves

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov