Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XXIV. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

Košice, 21. 06. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XXIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Kontrola uznesení z XXIII. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XXIII. MiZ
 7. Správa  kultúrnej komisie mestskej časti
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2017
 10. Záverečný účet MČ Košice – Košická Nová Ves za rok 2017
 11. Spolufinancovanie projektu „Detské ihrisko výstavba“ z programu Podpory rozvoja športu 2018 Úradu vlády Slovenskej republiky
 12. Spolufinancovanie projektu „Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov“ z programu Podpory rozvoja športu 2018 Úradu vlády Slovenskej republiky
 13. Stanovisko hlavného kotrolóra k návrhu II. zmeny rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 14. Návrh II. zmeny rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Košická Nová Ves na funkčné obdobie 2018-2022
 16. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022
 17. Rozhodovanie o proteste prokurátora proti Uzneseniu č. 237/2017 z XX. Zasadnutia Miestneho zastupitelstva MČ Košice – Košická Nová Ves zo dňa 09. 11. 2017
 18. Vyhlásenie volby hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves
 19. Žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver                                                                                       

                                           Ing. Milan Lesňák         

                                               Starosta MČ

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov