Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

III. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 12. 6. 2019

P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi
z v o l á v a m

III. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční
dňa 19. júna 2019 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice
Program:
1. Otvorenie  zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia 
5. Kontrola uznesení od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva
6. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Košická Nová Ves
7. Informácia komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež o pripravovaných
kultúrnych akciách v termíne do augusta 2019
8. Správa o činnosti komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného
prostredia
9. Správa kontrolóra MČ
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na II. polrok 2019
11. Stanovisko kontrolóra MČ k záverečnému účtu za rok 2018
12. Záverečný účet za rok 2018 - návrh
13. Návrh zámeny časti pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pod vysunutou
časťou administratívnej budovy za stavbu parkoviska na parc. č. 1152/9 vo
vlastníctve SBD III. Košice na ul. Furčianska
14. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
15. Žiadosti o jednorázové sociálne výpomoci
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov