Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XIV. zasadnutie MiZ 13.12.2016

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi

 

z v o l á v a m

XIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

      Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

         dňa 13. decembra 2016 (utorok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

   Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Kontrola uznesení z XIII. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu MČ od konania posledného MiZ dňa 13. 10. 2016
 7. Informácia o verejnom zhromaždení občanov z 19. novembra 2016
 8. Informácia o kultúrnych akciách mestskej časti
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ na 1. polrok 2017
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra MČ k návrhu programového rozpočtu na roky 2017 - 2019
 11. Návrh programového rozpočtu na roky 2017-2019
 12. Odkúpenie parc. KN E č. 545/502 k. ú. Košická Nová Ves pre účel rozšírenia miestneho cintorína v MČ
 13. Predaj parc. KN C č. 1205/2, k. ú.  Košická Nová Ves p. P. B.
 14. Predaj časti parc. KN C č. 1164/15, 1164/37 k. ú.  Košická Nová Ves p. M. K. a J.K.
 15. Prenájom parc. KN C č.437/8, 437/3, 435/1, 437/9, 435/4, 435/5, 435/6, 440/3 , k. ú. Košická Nová Ves pre DALTON spol. s.r.o., Košice
 16. Odovzdanie tenisových kurtov MČ Košice – Košická Nová Ves do správy – návrh
 17. Žiadosti o finančné príspevky
 18. Žiadosti o jednorázové sociálne výpomoci
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Záver

                                                                      

 

                               Ing. Milan Lesňák                                                      

                                  Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov