Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XXII. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 15. 01. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XXII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Správa o činnosti starostu mestskej časti
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2018
 7. Stanovisko hlavného kotrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 8. Návrh rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 9. Návrhy na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“

a „Cena primátora mesta Košice“

 1. Žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc
 2. Rôzne
 3. Diskusia
 4. Záver

                                                                                    

 

 

                                           Ing. Milan Lesňák                    

                                               Starosta MČ

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov