Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 - oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021",

ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" sa uskutoční dňa 27.04.2022 o 16:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, trakt C, 2. poschodie, zasadačka 205.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

 

Viac informácií na webstránke mesta Košice TU ...

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov