Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XV. rokovanie MiZ

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

       Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 19. januára 2017 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Kontrola uznesení z XIV. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu MČ od konania posledného MiZ dňa 13. 12. 2016
 7. Vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra MČ a stanovenie podmienok,  spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra MČ a náležitosti prihlášky
 8. Informácia o kultúrnych akciách mestskej časti
 9. Predaj časti parc. KN C č. 1198/1, k. ú.  Košická Nová Ves p. S.K. a R.K.
 10. Návrh určenia názvu novovzniknutej ulice „ulica Zelená stráň“
 11. Návrh určenia ulice „ulica Ku Gederu“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                                                                                    

 

                               Ing. Milan Lesňák                                                 

                                   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov