Pozvánka XV. rokovanie MiZ

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 10. 09. 2021

P O Z V Á N K A

     V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

XV.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 16. september 2021 (štvrtok) o 16.30 hod.

na   Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

Mliečna 1, 040 14  Košice

Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Správa o činnosti starostu MČ
 4. Správa kontrolóra mestskej časti
 5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020 a Výročná správa za rok 2020
 6. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež
 7. Správa komisie sociálnej
 8. Jednorazový sociálny príspevok – návrh
 9. I. zmena rozpočtu na rok 2021
 10. Akčný plán MČ Košice – Košická Nová Ves k  Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti na roky 2022 – 2027.
 11. Prenájom nehnuteľného majetku pozemok parcela registra „C“ parcelné č. 752/6, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, o výmere  1 636 m2 a pozemok parcela registra „C“ parcelné č. 752/1, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je dvor , o výmere  834 m2, v katastrálnom území Košická Nová Ves a vo vlastníctve mesta Košice, LV č. 1050  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  - návrh
 12. Prevod vlastníckeho práva od M.E. k stavbe „Prístupová komunikácia k rodinným domom“, k. ú. Košická Nová Ves, parc. KN-C č. 1668, 1669 – návrh
 13. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti v prospech VVS, a. s. Košice na stavbu kanalizačného a vodovodného potrubia v rámci stavby: “Košická Nová Ves – ul. Čerešňová – rozšírenie kanalizácie“ na parc. C KN č. 657/48, zapísaná na LV č. 3044,  k. ú. Košická Nová Ves
 14. Rôzne
 15. Diskusia a záver

     V rámci ochrany verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vstup na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v režime OTP – povolený vstup  iba pre osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.                                                                               

          Ing. Michal Krcho                    

             Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov