XIII.  rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 11. 03. 2021

P O Z V Á N K A

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi

z v o l á v a m

XIII.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 16. marca 2021 (utorok) o 16.30 hod.

v priestoroch Denného centra seniorov  Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

za dodržania hygienických a protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva v rámci ochrany pred COVID-19.

 

Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia 
 3. Správy kontrolóra o výsledku kontrol v roku 2020
 4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2020
 5. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023
 6. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
 7. Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023
 8. Prenájom parcely C KN č. 1121/19, k. ú. Košická Nová Ves – (zastavaný pozemok)
 9. Zámer odpredaja parcely C KN č. 1226/6  - návrh (prístup k nehnuteľnosti)
 10. Zámer prenájmu časti parcely C KN č. 1154/69 – návrh (prístup k nehnuteľnosti)
 11. Zámer prenájmu časti parciel C KN č. 1209/31, 1158/6, 1158/49, 1158/50 za účelom výstavby chodníka k OC Shopbox – návrh
 12. Zámer odpredaja nehnuteľnosti – hospodárskej budovy súp. č. 1233 vo vlastníctve mesta Košice - návrh
 13. Záver                                                                           

Ing. Michal Krcho                      

    Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov