Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XX. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

          Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

         dňa 09. novembra 2017 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Odkúpenie parc. KN C č. 657/48, k. ú. Košická Nová Ves pre účel vybudovania miestnej komunikácie
 6. Odkúpenie parciel k. ú. Košická Nová Ves podľa geometrického plánu vypracovaného firmou GEO-KS Vladimír Vanta pre účel vybudovania parkoviska pre miestny cintorín
 7. Ponuka nehnuteľnosti – tribúny so šatňami súp. Č. 1220, kolkárne súp. č. 1221 a pozemkov registra  C KN parc. č. 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/5, 1118/6, 1118/7 v areáli Športového ihriska v Košickej Novej Vsi
 8. Návrh na voľbu prísediacich na volebné obdobie 2018-2021
 9. Čerpanie rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves
 10. II. Úprava rozpočtu na rok 2017
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                     

                                           Ing. Milan Lesňák                                           

                                              Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov