Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 18. 9. 2019

P O Z V Á N K A

 

    V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi

 

z v o l á v a m

 

VI. rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia 
 5. Správa starostu mestskej časti
 6. Správy kontrolóra mestskej časti za 1. polrok 2019
 7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
 8. Návrh I. zmeny rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na rok 2019
 9. Rôzne  
 10. Diskusia
 11. Záver                                                                                

 

Ing. Michal Krcho

   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov