Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 25.1. 2019

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 31. januára 2019 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Správa o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.  z.  pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 7. Návrh členov komisií  Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Košická Nová Ves
 8. Návrh plánu kultúrnych akcií na 1. polrok 2019
 9. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Košice 2019
 10. Návrh Prevádzkového poriadku – Stolný tenis
 11. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj prebytočného súboru majetku – Areál čističky odpadových vôd  a kanalizačné stoky
 12. Odpredaj parc. reg. C-KN č. 1091/14 o výmere 49 m2 odd. z parc. reg. E-KN č. 364/501 zapísaná na Liste vlastníctva č. 3140 a parc. reg. C-KN č. 1090/20 odd. z parc. reg. E-KN č. 364/502 evidovaná na Liste vlastníctva č. 1050 vo vlastníctve mesta Košice
 13. Odpredaj parc. reg. C-KN č. 1226/27 o výmere 2 m2 oddelenej z parc. C-KN č. 1226/1 evidovanej na Liste vlastníctva č. 1050 vo vlastníctve mesta Košice
 14. Návrh na zmenu Územného plánu zóny – Líniová stavba Košice – Mliečna, sv. Ladislava (KNV prekládka VN vedenia do zeme a zriadenie novej kiosk trafostanice
 15. Návrh na zmenu Územného plánu zóny – Líniová stavba Košice Brestová – Jaseňová  úprava a zriadenie NN el. vedenia  a el. prípojok
 16. Návrh na zmenu Územného plánu zóny – IBV výstavba na ul. Agátová – Košická Nová Ves
 17.  Zámer vysporiadania vlastnických vzťahov za účelom vybudovania miestnej komunikácie Brestová
 18. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku miestnych rozvodov verejného vodovodu ul. Buková v MČ Košice – Košická Nová Ves  
 19. Rôzne  
 20. Diskusia
 21. Záver                                                                                                        Ing. Michal Krcho                                                                                                                                                                         Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov