Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 16. 11. 2022

P O Z V Á N K A

     V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 22. november 2022 (utorok) o 16.30 hod.

na   Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

Mliečna 1, 040 14  Košice

Program:

Slávnostná časť:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva v mestskej časti
 3. Zloženie sľubu starostu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
 4. Zloženie sľubu poslancov Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
 5. Vystúpenie starostu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Pracovná časť

 1. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MiZ
 3. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 4. Zriadenie komisií MiZ a vymedzenie ich úloh
 5. Voľba predsedov komisií MiZ    
 6. Určenie poslaneckých obvodov
 7. Menovanie zástupcu starostu mestskej časti
 8. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

         zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Diskusia
 2. Záver                                                                   

          Ing. Michal Krcho                  

              Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov