Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VIII. rokovanie MiZ 17.03.2016

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

VIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 17. marca 2016 (štvrtok) o 16.15 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Kontrola uznesení zo VII. rokovania MiZ MČ Košice -. Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu od konania posledného MiZ konaného dňa 17. 12. 2015
 7. Činnosť komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež  - informácia
 8. I. zmena rozpočtu
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmene rozpočtu
 10. Správa hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za rok 2015
 11. Návrh na priamy predaj  prebytočného majetku MČ
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
 13. Odovzdanie kanalizácie do správy VVS, a.s.
 14. Kniha „Novošanské poviedky“ - informácia
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov