II. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 14. 03. 2023

P O Z V Á N K A

     V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

II.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 20. marca 2023 (pondelok) o 16.30 hod.

na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

Mliečna 1, 040 14  Košice

Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2022
 4. Správy kontrolóra o výsledku kontrol
 5. Odborné stanovisko kontrolóra k rozpočtu na roky 2023 – 2025
 6. Žiadosti o dotácie na rok 2023
 7. Návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Košice-Košická Nová Ves
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Košice-Košická Nová Ves
 10. Návrh zmeny Prílohy č. 1, 2, 3 Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice-Košická Nová Vec č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území MČ Košice-Košická Nová Ves
 11. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice-Košická Nová Ves
 12. Návrh Dodatku č. 1 k zásadám MČ Košice-Košická Nová Ves o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci
 13. Voľba členov komisií z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Košická Nová Ves pre volebné obdobie 2022 – 2026
 14. Správa o činnosti starostu MČ
 15. Zámer vysporiadania nájomného vzťahu pre budovu Družstevný dom, ul. Sv. Ladislava, parc. C KN 4/1, Súpisné číslo 1017 – predajňa Milk Agro  - informácia
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

          Ing. Michal Krcho                  

             Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov