Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2017 (štvrtok) o 16.30 hod.

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice

 

Program:

1. Otvorenie  zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia    

5. Kontrola uznesení z XVII. rokovania MiZ MČ Košice - Košická Nová Ves

6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XVII. MiZ dňa 27. 04. 2017

7. Správa kultúrnej komisie mestskej časti

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra

10. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016

12. Rozbor hospodárenia a záverečný účet za rok 2016

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a

ustanovujú sa podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas

volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov na verejných

priestranstvách MČ Košice – Košická Nová Ves - návrh

14. Návrh poslancov mestskej časti do Rady školy při MŠ Poľná 1, Košice

15. Rôzne

16. Diskusia

17. Záver

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov