Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 30. 05. 2016

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 2. júna 2016 (pondelok) o 16.15 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

 

  1. Otvorenie  zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia     
  5. Zmena termínu konania verejného zhromaždenia občanov
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Ing. Milan Lesňák

                Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov