Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
 

P O Z V Á N K A

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi


z v o l á v a m

XVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2017 (štvrtok) o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

    Program:

1. Otvorenie  zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia     
5. Kontrola uznesení z XVI. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XVI. MiZ dňa 02. 03. 2017
7. Správa  kultúrnej komisie mestskej časti
8. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2016
9. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v MČ Košice – Košická Nová Ves
10. Odkúpenie časti parc. KN E č. 547 k. ú. Košická Nová Ves za účelom rozšírenia cintorína v MČ Košice – Košická Nová Ves
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov