Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XII. rokovanie MiZ

P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

XII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 14. septembra 2016 (streda) o 17.15 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 6. Kontrola uznesení z XI. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 7. Správa o činnosti starostu za júl – august  2016
 8. Správa Mestskej policie stanica Košice - Východ
 9. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež o kultúrnych akciách
 10. Určenie termínu verejného zhromaždenia za účelom  návrhu riešenia statickej dopravy na ul. Mliečna a Sv. Ladislava
 11. Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2016
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 30. 6. 2016
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k III. zmene rozpočtu na rok 2016
 14. III. zmena rozpočtu na rok 2016 - návrh
 15. Žiadosti o finančné príspevky
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

                                                                      

                               Ing. Milan Lesňák                                          

                                  Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov