Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

sídlo:                           Mliečna 1, Košická Nová Ves 040 14,

IČO:                             00 690 996

konajúci:                     Ing. Michal Krcho, starosta

bank. spojenie:          VÚB, a.s., pobočka Košice

IBAN:                          SK34 0200 0000 0000 1422 3512

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku a hnuteľnému majetku vo vlastníctve MČ Košice – Košická Nová Ves

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves ako vyhlasovateľ vyhlásila v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku a hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, špecifikovaného v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Vyhlásenia, za čo najvýhodnejších podmienok (ďalej v texte len ako „obchodná verejná súťaž“).  

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves týmto zverejňuje dnešným dňom zámer previesť vlastnícke práva k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku vo vlastníctve MČ Košice –Košická Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a v regionálnej tlači a to konkrétne v periodiku denník Korzár.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené prijatým Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves č. 69 zo dňa 24.09.2019 a podpísaným dňa 25.09.2019 a to v nasledovnom znení:

 

Viac informácií v prílohách.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov