Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XI. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 08. 6. 2016

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

 1. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 15. júna 2016 (streda) o 16.15 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2015
 6. Zvolenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves
 7. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
 9. Kontrola uznesení z VIII. – X. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 10. Správa o činnosti starostu za marec – jún 2016
 11. Správa komisie pre kultúru, školstvo, šport a mládež o pripravovaných kultúrnych akciách v mesiacoch jún – september 2016
 12. Správa o činnosti  hlavného kontrolóra
 13. Rozbor hospodárenia a záverečný účet za rok 2015
 14. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
 15. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2015
 16. Čerpanie rozpočtu k 31. 3. 2016
 17. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31. 3. 2016
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene rozpočtu na rok 2016
 19. II. zmena rozpočtu na rok 2016 - návrh
 20. Žiadosti o jednorázové sociálne výpomoci
 21. Žiadosti o finančné príspevky
 22. Zmena využitia budovy MČ Košice – Košická Nová Ves
 23. Zámer prenájmu zvereného majetku MČ Košice – Košická Nová Ves
 24. Návrh podpisového poriadku MČ Košice – Košická Nová Ves
 25. Založenie Miestneho podniku služieb MČ Košice – Košická Nová Ves pre účel poskytovania služieb občanov - návrh
 26. Rôzne
 27. Diskusia
 28. Záver

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov