Deratizácia

 

V Ý Z V A

     V nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZKE/OHŽPaZ/2700/4832/2023 v Košiciach o nariadení opatrenia o celoplošnej deratizácii, žiadame Vás o vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne

 od 22. 03. 2023 do 30. 04. 2023

- právnické a fyzické osoby – podnikatelia, v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

- fyzické osoby – v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov a na pozemkoch, ktoré  majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. Potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

                                                                                                       

 

                                                                                                             Ing. Michal Krcho

                                                                                                               Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov