Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Pozvánka

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 02. marca 2017 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Zvolenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves
 6. Voľba hlavného kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves
 7. Kontrola uznesení z XV. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 8. Správa o činnosti starostu MČ od konania XV. MiZ dňa 19. 01. 2017
 9. Správa o kultúrnej činnosti mestskej časti
 10. Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2017
 11. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/97 zo dňa 09. 06. 1997 o oznamovacej povinnosti právnických a fyzických osob vykonávajúcich podnikateľskú činnost na území MČ Košice – Košická Nová Ves
 12. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/97 zo dňa 09. 09. 1997 o povinnom navrhovaní, odsúhlasovaní času predaja – prevádzkovania, odsúhlasovaní prechodného uzatvárania predajní – prevádzkární v MČ Košice – Košická Nová Ves
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                                                                    

 

                      

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov