Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny:
„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto“


Odborná organizácia MŽP SR – SAŽP Banská Bystrica predložila na schválenie Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP dňa 12.03.2020 spracovaný odborný dokument ochrany prírody a krajiny (podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) uvedený vyššie. Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci schválenia dokumentácie OPaK .
Informovanie je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, vyvesené verejnou vyhláškou.
Do príslušnej dokumentácie je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o ŽP, 3. poschodie, Komenského 52, 041 26 Košice a na webovom sídle http://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke&subor=373558

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov