Voľby prezidenta SR 2024

 

**********

5.2.2024

Voľby

prezidenta Slovenskej republiky

 Informácie pre voliča

I.

 Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 II. Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 III. Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

 sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

********

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 – 23.03.2024 a 06.04.2024

Podávanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

O vydanie hlasovacieho preukazu môžu oprávnení voliči s trvalým pobytom na území obce Košice – Košická Nová Ves požiadať:

počas úradných hodín Miestneho  úradu mestskej časti Košice- Košická Nová Ves v podateľni miestneho úradu

(do 22.03.2024 pre prvé kolo volieb, do 05.04.2024 pre druhé kolo volieb),

kontakt 055/ 798 01 01

Pondelok                     od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Streda                         od 08.00 hod. do 16.30 hod.

Piatok                          od 08.00 hod. do 12.00 hod.

na email: mcknv@netkosice.sk (žiadosť musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Košice-Košická Nová Ves  

04.03.2024, pre druhé kolo volieb do 14.03.2024)

listinnej forme na adresu:

úrad mestskej časti Košice -Košická Nová Ves, Mliečna 1,040 14 Košice .

Obálku prosím označte „Žiadosť o hlasovací preukaz“(žiadosť musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Košice-Košická Nová Ves do 04.03.2024, pre druhé kolo volieb do 14.03.2024)

osoby splnomocnenej žiadateľom

22.03.2024 pre prvé kolo volieb, do 05.04.2024 pre druhé kolo volieb)

Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 07.02.2024

Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky sa hlasovacie preukazy vydávajú len pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Voliči môžu požiadať o vydanie preukazu jednou žiadosťou pre obe kolá volieb.

 

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je uvedený nižšie

 

 

********

26.1.2024

 

Námietkové konanie
 

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

 

Námietková kancelária je zriadená na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice, kancelária prvého kontaktu.

 

 

 

Určenie volebných okrskov pre voľby prezidenta SR  2024

     Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.  1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 09. 01. 2024  starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v súlade s § 8 ods. 1 a § 20 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil okrsky a volebné miestnosti takto:

Okrsok č. 1

  •  volebná miestnosť na Miestnom úrade  – bývala  budova

 MČ Košice-Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice

Ulice:  Agátová,

Brestová,

Buková,

Mliečna,

Na Doline,

Poľná,

Sv. Ladislava,

Vínová,

občania s trvalým pobytom na obci a v záhradkárskych lokalitách

Okrsok č. 2

  • volebná miestnosť na Miestnom úrade  – bývala  budova

MČ Košice-Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice

Ulice:  Furčianska,

Herlianska,

Jaseňová,

Ortvaňová,

Trnková,

Ulica Zelená stráň,

Vyšná Úvrať,

Čerešňová

Košice, 26. 01. 2024

 

******

 

Delegovanie

člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

pre voľby prezidenta SR 2024

email: mcknv@netkosice.sk 

 

*****

 

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov