XI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 18. 9. 2020

P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a na základe §6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi .

z v o l á v a m

XI.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 16.30 hod.

v priestoroch Denného centra seniorov  Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

  1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  2. Schválenie programu zasadnutia 
  3. Správa kontrolóra za I. polrok  2020
  4. Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom a stavebným objektom Zelená stráň – informácia
  5. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku podielových daní spôsobených negatívnym vývojom hospodárenia miest a obcí v zmysle uznesenia Vlády SR č. 494 zo dňa 12.08.2020
  6. II. Zmena rozpočtu na rok 2020 – návrh
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver                                                                                 

Ing. Michal Krcho                      

     Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov