I. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves


P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku VI. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Košická Nová Ves

z v o l á v a m

I. rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční
dňa 20. december 2022 (utorok) o 17.00 hod.

na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,
Mliečna 1, 040 14 Košice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Košická Nová Ves na I. polrok 2023 - návrh
4. Informácia o zmenách programového rozpočtu na rok 2022
5. Správa audítora o overení účtovnej závierky 2021
6. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
7. Návrhy na verejné ocenenia
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

 

Ing. Michal Krcho
Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov