Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV PETÍCIE

 

        Dňa 28.01.2019 bolo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves doručené podanie označené ako Petícia a stanovisko k výstavbe garáží. Toto podanie bolo Mestskou časťou Košice – Košická Nová Ves zaevidované pod č. k. 0/2019/000036.

 

            Vzhľadom k tomu, že Vaše podanie nespĺňa náležitosti podľa ustanovenia § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte len ako „zákon“), nakoľko Vami doručená petícia neobsahuje určenie osoby na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a súčasne osoby podporujúce petíciu neuviedli adresu pobytu, Mestská časť Košice – Košická Nová Ves Vás týmto v súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona vyzýva na odstránenie nedostatkov petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy.

 

            Mestská časť Košice – Košická Nová Ves Vám týmto dáva poučenie, že v prípade sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Mestská časť Košice – Košická Nová Ves petíciu odloží.

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Michal Krcho

                                                                                                                                 starosta

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov