Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na II. polrok 2023

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako kontrolór Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

p r e d k l a d á m

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na II. polrok 2023

            Kontrolná činnosť bude vykonávaná v súlade so zákonom č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2018 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšímipríslušnými právnymipredpismivzťahujúcimi sa na výkon predmetnej kontrolnej činnosti, v nadväznosti na aktuálne potreby a požiadavky mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, s cieľom prispieť k efektívnemu a účelnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti so zameraním na:

            1. Kontrola plnenia všeobecne záväzných nariadení a uznesení miestneho zastupiteľstva schválených v roku 2023,

            2. Kontrola evidovania a zverejňovania vystavených faktúr v II. polroku 2023,

            3. Kontrola vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií v II. polroku 2023,

            4. Predkladanie správ o výsledku kontrol vykonaných v I. polroku 2023 a Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024,

            5. Mimoriadne kontroly z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti miestneho zastupiteľstva príp. starostu, ak vec neznesie odklad.

            Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od rozsahupredmetu kontrolnej činnosti a závažnosti konkrétnych zistení pri jej výkone, s prihliadnutím na skrátenýpracovný úväzokkontrolóra určený na výkon kontroly v danej mestskej časti.

            Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na II. polrok 2023 bude prerokovaný na III. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti KNV a v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

 

V Košiciach dňa 2.6.2023                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JUDr. Rastislav Mryglot v. r.

                                                                                                                kontrolór Mestskej časti Košice -                                                                                                                                                                     Košická Nová Ves

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov