Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

IX. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 25. 03. 2020

P O Z V Á N K A

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

IX.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 31.marec 2020 (utorok) o 16.30 hod.

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia 
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice – Košická Nová
  7. Prenájom časti pozemku parc.  C KN č. 1226/4, k. ú. Košická Nová Ves o výmere 29 m2 - návrh
  8. Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie časti parc.

C KN č.  482/2, k. ú. Košická Nová Ves o výmere 11 m2 - návrh

  1. Záver                                                                                       

Ing. Michal Krcho                    

   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov