Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VII. zasadnutie MiZ

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 15. 11. 2019

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

VII. rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,

ktoré sa uskutoční

 

dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia 
 5. Správa kontrolóra mestskej časti o výsledku kontrol
 6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 - Výročná správa 2018
 7. Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
 8. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod vlastníckeho práva parc. KN-E č. 734/503, k. ú. Košická Nová Ves za účelom vybudovania miestnej komunikácie ul. Vínová   
 9. Výsledok Verejnej obchodnej súťaže na predloženie najvýhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku a hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves vyhlásenej dňa 25. 9. 2019
 10. Schválenie formy prevodu vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na základe výsledku Verejnej obchodnej súťaže na predloženie najvýhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku a hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves vyhlásenej dňa 25. 9. 2019 – návrh
 11. Schválenie zmluvného prevodu vlastníckeho práva k majetku Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na základe výsledku Verejnej obchodnej súťaže na predloženie najvýhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku a hnuteľnému majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves vyhlásenej dňa 25. 9. 2019 – návrh
 12. Všeobecné záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území MČ Košice – Košická Nová Ves
 13. Informácia o kultúrnych akciách MČ Košice – Košická Nová Ves na obdobie november 2019 – marec 2020
 14. Rôzne  
 15. Diskusia
 16. Záver                                                                                                      

Ing. Michal Krcho                           

   Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov