Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

Článok 1

Účel nariadenia

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v  zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 1) pre:
  1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
  2. voľby do Európskeho parlamentu,
  3. voľby prezidenta Slovenskej republiky,
  4. voľby do orgánov samosprávny krajov,
  5. voľby do orgánov samosprávy obcí

na verejných priestranstvách 1a) na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves   podľa zásad rovnosti kandidujúcich subjektov.

 

1) § 2 ods. 1-2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

1a) § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Článok 2

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

 1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len “politická strana“) ich koalície alebo jednotliví kandidáti môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves len na miestach určených v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves je zakázané.
 3. Je zakázané umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom alebo sú v správe Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, a to aj v takom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na umiestňovanie plagátov alebo iných verejných oznamov.
 4. Reálne vyhradenie / označenie plochy pre volebné plagáty kandidujúcich politických subjektov vykoná Mestská časť Košice – Košická Nová Ves až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín
  1. Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „Štátna komisia”) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
  2. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,
  3. volebnou komisiou samosprávneho kraja pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a
  4. mestskou volebnou komisiou pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
 5. Po zverejnení vyžrebovaných čísiel subjektmi podľa bodu 4.1. až 4.4. ods. 4 tohto článku VZN Mestská časť Košice – Košická Nová Ves rozdelí vyhradenú plochu v rovnakom pomere pre jednotlivé kandidujúce subjekty (ďalej len „plocha“).

Článok 3

Zásady pre podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

 1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí, kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom. V súlade so zásadou rovnosti sa plocha reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, t.j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom.
 2. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu zverejneného štátnou komisiou. V prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí sa číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov určí v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.
 3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá mu bola vyhradená.
 4. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije.
 5. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na vyhradených plochách, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.
 6. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.
 7. Umiestňovanie volebných plagátov na ploche si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom zároveň zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.

 

Článok 4

Kontrola a sankcie

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú:
  1. Starosta Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
  2. zamestnanci úradu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
 2. Porušenie povinností stanovených týmto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 33,- EUR. 2)
 3. Porušenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov stanovených týmto VZN v článku 3 ods. 3 a 5 je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 33,- EUR. 2)
 4. V prípade porušenia povinností stanovených v tomto VZN môže Mestská časť Košice Košická Nová Ves uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- EUR. 3)
 5. Vprípade porušenia podmienok na umiestňovanie volebných plagátov stanovených týmto VZN v čl. 3 ods. 3 a 5môže mesto uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur. 3)

 

2) § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

3) § 23 ods.2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. VZN č. XXX o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa XXX a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
  1. VZN č. 1/2004 o umiestňovaní volebných plagátov v Mestskej časti Košice –Košická Nová Ves počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  2. VZN č. 2/2004 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu v MČ Košice – Košická Nová Ves,
  3. VZN č. 2/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na verejných priestranstvách mestskej časti Košice –Košická Nová Ves,
  4. VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mestskej časti Košice –Košická Nová Ves.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Michal Krcho

                                                                                     starosta MČ Košice – Košická Nová Ves

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov