Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na I. polrok 2020

Mestská časť' Košice -Košická Nová Ves

Mliečna 1,040 14 Košice

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako kontrolór Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

 

p r e d k l a d á m

 

miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na I. polrok 2020

 

Kontrolná činnosť' bude vykonávaná v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2018 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na výkon predmetnej kontrolnej činnosti, v nadväznosti na aktuálne potreby a požiadavky mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, s cieľom prispieť k efektívnemu a účelnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti so zameraním na:

 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2019

2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 a odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020

3. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, vrátane limitu a spôsobu doplňovania pokladničnej hotovosti, presunu finančných prostriedkov z bankových účtov a ich zúčtovania v pokladnici v prvom polroku 2020

4. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií občanov a kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v prvom polroku 2020

5. Predkladanie správ o výsledku kontrol vykonaných v druhom polroku 2019

6. Mimoriadna kontrola z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti miestneho zastupiteľstva príp. starostu, ak vec neznesie odklad.

 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od rozsahu predmetu kontrolnej činnosti a závažnosti konkrétnych zistení pri jej výkone, s prihliadnutím na skrátený pracovný úväzok kontrolóra určený na výkon kontroly v danej mestskej časti.

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na I. polrok 2020 bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na I. polrok 2020 je v zmysle     § 18f ods. 1 písm. b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

 

 

V Košiciach dňa 2.12.2019

   JUDr. Rastislav Mryglot v.r.

Kontrolór Mestskej časti Košice –

Košická Nová Ves

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov