XII. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 11. 12. 2020

P O Z V Á N K A

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi

z v o l á v a m

XII.  rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

dňa 17. decembra 2020 (štvrtok) o 16.30 hod.

v priestoroch Denného centra seniorov  Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

za dodržania hygienických a protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva v rámci ochrany pred COVID-19.

 

Program:

 1. Otvorenie  zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Schválenie programu zasadnutia 
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2021
 4. Správy kontrolóra o výsledku kontrol za obdobie II. polrok 2020
 5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 - Výročná správa 2019
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 Dodatok č. 1- návrh
 7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „Košice – ul. Trnková – prepojenie kanalizácie“ –– návrh
 8. Stanovisko MČ Košice – Košická Nová Ves k predaju mestského pozemku v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite Zelená stráň súkromnej spoločnosti za účelom bytovej výstavby
 9. Informatívna správa mestského poslanca Ing. M. Lesňáka
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver                                                                                 

Ing. Michal Krcho                     

    Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov