Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 13. 02. 2020

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

 

z v o l á v a m

 

VIII. rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 20. februára 2020 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu  Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia 
 5. Správa kontrolóra mestskej časti o výsledku kontrol za rok 2019
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na I. polrok 2020
 7. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 - 2022
 8. Správa komisie finančnej, výstavby, dopravy a životného prostredia
 9. Žiadosti o dotácie a finančné príspevky
 10. Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022
 11. Správa komisie kultúry, športu, školstva a mládeže
 12. Odpredaj pozemku parc. C KN č. 143, k. ú. Košická Nová Ves - návrh
 13. Rôzne  
 14. Diskusia
 15. Záver                                                                                

 

 

Ing. Michal Krcho                   

      Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov