Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XXIII. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Košice, 13. 04. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XXIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia     
 5. Kontrola uznesení z XXII. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XXII. MiZ dňa 25. 01. 2018
 7. Správa  kultúrnej komisie mestskej časti
 8. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2017
 9. Stanovisko hlavného kotrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 10. Návrh I. zmeny rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves na roky 2018 - 2020
 11. Návrh zmien a doplnkov ÚPN-Z Košická Nová Ves
 12. Odkúpenie pozemkov na zriadenie parkoviska pre miestny cintorín parc. KN C č. 1082/315-1082/328 podľa geometrického plánu č. 77/2017
 13. Odkúpenie pozemkov na rozšírenie cintorína p.č.  KN C 953/7, ktorá je vytvorená z parcely E KN 544/502
 14. Žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

                                                                                    

 

 

                                           Ing. Milan Lesňák                              

                                              Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov