Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

XXVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

Starosta mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

 

4.11.2018 Košice

 

P O Z V Á N K A

 

     V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 354/2012 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a článku 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva v Košickej Nove j Vsi

z v o l á v a m

 

XXVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, ktoré sa uskutoční

 

dňa 08. novembra 2018 (štvrtok) o 16.30 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14  Košice

 

    Program:

 

 1. Otvorenie  zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola uznesení z XXV. rokovania MiZ MČ Košice -  Košická Nová Ves
 6. Správa o činnosti starostu MČ od konania XXV. MiZ
 7. Správa  kultúrnej komisie mestskej časti
 8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2018
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

 

                                                                                        

                                           Ing. Milan Lesňák                                                

                                               Starosta MČ

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov